Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Serviciul Resurse Umane Si Secretariat

descriere

1.      Asigurarea resurselor umane corespunzătoare (cantitativ şi calitativ) în vederea îndeplinirii obiectivelor organizaţiei.

2.      Optimizarea administrarii şi gestionarii resurselor umane disponibile (recrutarea, selecţia, evaluarea angajaţilor, orientarea şi integrarea noilor angajaţi, evidenţa personalului, etc.).

3.      Arhivarea documentelor conform cerintelor legale si a instructiunilor de lucru specifice acestei activitati.

4.      Asigurarea derularii optime a procesului de inregistrare a corespondentei / documentelor cat si expedierea acestora.

5.      Eficientizarea procesului de secretariat la nivelul conducerii (director). 

6.      Asigurarea cunoasterii de care angajatii regiei a reglementarilor cu privire la etica, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea si raportarea fraudelor, actelor de coruptie si semnalarea neregularitatilor, in vederea cresterii calitatii serviciilor oferite.

1.      asigura organizarea si desfasurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul regiei, in conformitate cu cerintele legale si de reglementare in vigoare;

2. asigura secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante si intocmeste documentele privind incadrarea in munca a candidatilor declarati admisi, pe baza proceselor verbale ale comisiilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

3.      efectueaza lucrari privind incheierea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca pe perioada nedeterminata si determinata, cat si pentru acordarea tuturor drepturilor conform legislatiei specifice in vigoare si a Contractului Colectiv de Munca al regiei;

4.      intocmeste, gestioneaza si raspunde de dosarele personale ale angajatilor regiei;

5.      întocmeşte documentaţia solicitată de către salariaţi în vederea pensionării, conform prevedereilor legale în vigoare;

6.      elibereaza, la cerere, adeverinte privind calitatea de salariat, vechimea in munca, sporuri, grupa  II de munca;

7.      inregistreaza si transmite in aplicatia REVISAL modificarile legate de incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractelor individuale de munca;

8.      asigura intocmirea situatiei privind planificarea concediilor de odihna in vederea aprobarii acesteia de catre director si urmareste respectarea acesteia;

9.      asigura transmiterea declaratiilor de avere si interese ale directorului, directorului tehnic si membrilor Consiliului de Administratie (conform cerintelor legale in vigoare) la A.N.I. Bucuresti;

10.   asigura inregistrarea corespondentei adresate regiei, a documentelor intocmite de birourile/serviciile/compartimentele din cadrul organizatiei noastre, precum si expedierea corespondentei prin posta;

11.   asigura, in dublu sens, fluxul informational intre managementul de varf si corespondentii externi, precum si intre serviciile/birourile/compartimentele regiei;

12.  asigura derularea activitatilor de arhivare a documentelor regiei,de consiliere etica si de semnalare neregularitati.

 

 

          

 

 

RESURSE UMANE

1.      Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

2.      Legea nr. 88/04.04.2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003;

3.      Ordonanța de urgență nr. 96/09.11.2018 privind prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;

4.      Legea nr. 64/12.03.2018 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 (Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paştelui – liber);

5.      Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitatilor publice pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si modificarea si completarea altor acte normative;

6.      Hotararea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta al salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

7.     Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților;

8.      Legea nr. 62/2011 privind dialogul social, cu modificarile si completarile ulterioare;

9.      Ordin nr. 1635/342/2018 din 7 mai 2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere);

10.   Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca;

11.   Legea nr. 7/09.01.2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale;

12.   Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

13.   Legea nr. 144 din 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate;

14.   Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;

15.   Legea nr. 125/2018 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;

16.   Legea nr. 210/31.12.1999 – legea concediului paternal;

17.   Hotararea de Guvern nr. 244/10.04.2000 – Norme metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999;

18.   H.C.L. nr. 58/27.02.2020 privind aprobarea organigramei, a statului de functii, a ROF ale RASP Ploiesti;

 

     ARHIVARE, SECRETARIAT

1.     Legea nr. 16/1996 – legea arhivelor nationale, republicata in 2014;

2.     Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996;

3.     Normativ privind caracteristicile tehnico-functionale ale spatiilor si echipamentelor de depozitare si conservare a arhivelor aflate in administrarea creatorilor publici si private de arhiva aprobat prin Ordinul de Zi pe Unitate al Directorului General al Arhivelor Nationale  nr. 235/05.07.1996 completat cu Dispozitia Zilnica a Directorului General al Arhivelor Nationale nr. 92 din 14.05.2009;

 

4.     Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si  completarile ulterioare;

 

 ETICA, INTEGRITATE, SEMNALARE NEREGULARITATI

 1.      Hotărârea nr. 583/2016 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public;

      2.      Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii

      3.      Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupți

 

 

MANAGEMENT INTEGRAT, CONTROL INTERN

 

1.         Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

2.         SR EN ISO 9001:2015 “Sisteme de management al calitatii. Cerinte”;

3.         SR EN ISO 14001:2015 “Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare”;

4.         SR OHSAS 18001:2008 “Sisteme de management al securitatii si sanatatii ocupationale”.

 

 

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Regulamentul UE nr. 679/2016 – Regulamentul General privind Protectia Datelor Personale (GDPR)

 

 

Date de contact

Persoana de contact: economist Neagu Dragos – sef serviciu

Telefon: 0244-541071 int. 119

E-mail: resurseumane [at] rasp.ro

Formular de contact – S.R.U.S.