Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Biroul Resurse Umane, Secretariat si Administrativ

descriere

 1. Asigurarea resurselor umane corespunzătoare (cantitativ şi calitativ) în vederea îndeplinirii obiectivelor organizaţiei.
 2. Optimizarea administrarii şi gestionarii resurselor umane disponibile (recrutarea, selecţia, evaluarea angajaţilor, orientarea şi integrarea noilor angajaţi, evidenţa personalului, etc.).
 3. Arhivarea documentelor conform cerintelor legale si a instructiunilor de lucru specifice acestei activitati.
 4. Asigurarea derularii optime a procesului de inregistrare a corespondentei / documentelor, cat si expedierea acestora.
 5. Eficientizarea procesului de registratura si secretariat la nivelul regiei.
 6. Asigurarea cunoasterii de catre angajatii regiei a reglementarilor cu privire la etica, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea si raportarea fraudelor, actelor de coruptie si semnalarea neregularitatilor, in vederea cresterii calitatii serviciilor oferite.
 7. Asigurarea realizarea suportului logistic necesar regiei, corespunzator cerintelor specifice activitatii  administrative.

          

 

 1. asigura organizarea si desfasurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul regiei, in conformitate cu cerintele legale si de reglementare in vigoare;
 2. asigura secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante si intocmeste documentele privind incadrarea in munca a candidatilor declarati admisi, pe baza proceselor verbale ale comisiilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 3. efectueaza lucrari privind incheierea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca pe perioada nedeterminata si determinata, cat si pentru acordarea tuturor drepturilor conform legislatiei specifice in vigoare si a Contractului Colectiv de Munca al regiei;
 4. intocmeste, gestioneaza si raspunde de dosarele personale ale angajatilor regiei;
 5. întocmeşte documentaţia solicitată de către salariaţi în vederea pensionării, conform prevedereilor legale în vigoare;
 6. elibereaza, la cerere, adeverinte privind calitatea de salariat, vechimea in munca, sporuri, grupe  de munca;
 7. elaboreaza statele de personal in concordanta cu statele de functii aprobate la nivelul regiei in conformitate cu   cerintele legale si de reglementare in vigoare, privind stabilirea drepturilor salariale si ocuparea posturilor;
 8. asigura elaborarea fişelor postului pentru toate funcţiile din  structura de personal, în conformitate cu atribuţiile stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al regiei, in colaborare cu sefii serviciilor/birourilor/compartimentelor;
 9. verifica si avizeaza foile colective de prezenta aferente serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul regiei;
 10. tine evidenta si comunica salariatilor aspecte legate de drepturile de personal prevazute in legislatia in vigoare si in Contractul Colectiv de Munca (ca exemplu sporurile de salariu, zilele de concediu, etc) ;
 11. inregistreaza si transmite in aplicatia REVISAL modificarile legate de incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractelor individuale de munca;
 12. asigura intocmirea situatiei privind planificarea concediilor de odihna in vederea aprobarii acesteia de catre director si urmareste respectarea acesteia;
 13. asigura transmiterea declaratiilor de avere si interese ale directorului, directorului tehnic si membrilor Consiliului de Administratie (conform cerintelor legale in vigoare) la A.N.I. Bucuresti, prin modulul e-DAI;
 14. asigura inregistrarea corespondentei adresate regiei, a documentelor intocmite de birourile/serviciile/compartimentele din cadrul organizatiei noastre, precum si expedierea corespondentei prin posta;
 15. asigura, in dublu sens, fluxul informational intre managementul de varf si corespondentii externi, precum si intre serviciile/birourile/compartimentele regiei;
 16. asigura derularea activitatilor de arhivare a documentelor regiei, de consiliere etica si de semnalare neregularitati ;
 17. asigura planificarea, coordonarea si controlarea activitatii administrative (paza, curatenie, intretinere, protocol) si a celei privind deservirea auto;
 18. asigura aprovizionarea cu rechizite, materiale necesare pentru intretinere si alte materiale in vederea executarii reparatiilor din regie;
 19. monitorizeaza derularea contractelor privind alimentarea cu apa, energie electrica, energie termica, canalizare, paza, a contractelor cu caracter administrativ, asigura continuitatea prin masuri privind reparatia si mentenanta instalatiilor, urmareste executarea lor si participa la receptii;
 20. monitorizeaza (cantitativ/calitativ) derularea contractelor privind aprovizionarea compartimentelor functionale cu necesarul de resurse materiale aprobat de conducere prin emiterea comenzilor si a bonurilor de consum si participarea la receptii;
 21. monitorizeaza periodic incadrarea in resursele aprobate a cheltuielilor privind convorbirile pe baza abonamentelor de telefonie mobile si linii directe, consumurile de apa, energie termica si electrica;
 22. asigura realizarea actiunii de curatenie la sediul regiei si la statia de epurare prin personal specializat; urmareste, in permanenta, efectuarea curateniei si igienizarii spatiilor din incinta unitatii, inclusiv a grupurilor sanitare, etc.
 23. asigura descarcarea facturilor primite de la furnizori, prin prin intermediul sistemului national de facturare electronica RO e-factura, precum si transmiterea acestora catre registratura RASP Ploiesti.

RESURSE UMANE

 1. Legea nr. 360/ 21.11.2023 privind sistemul public de pensii.
 2. Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea nr. 283/17.10.2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, precum si a OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
 4. Legea nr.176/01.09.2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitatilor publice pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si modificarea si completarea altor acte normative (cu modificarile si completarile ulterioare).
 5. Legea nr. 125/2018 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.
 6. Legea nr. 144 din 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata.
 7. Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, cu modificarile si completarile ulterioare.
 8. Legea nr. 367/19.12.2022 privind dialogul social, cu modificarile si completarile ulterioare aduse de OUG nr. 42/25.05.2023.
 9. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 42 din 24 mai 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social şi a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.
 10. Ordin nr. 1635/342/2018 din 7 mai 2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere).
 11. Legea nr. 7/09.01.2008privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale.
 12. Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, cu modificarile si completarile ulterioare.
 13. Legea nr. 208 din 21 iulie 2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relaţiilor de muncă, şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
 14. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 15. Legea nr. 210/31.12.1999 – legea concediului paternal, cu modificarile si completarile ulterioare aduse de: Legea nr. 33 din 31 martie 2020; Ordonanţa de Urgenţă nr. 117 din 26 august 2022;
 16. Hotararea Consiliului Local nr. 300/31.08.2021 privind aprobarea organigramei, a statului de functii, a ROF ale RASP Ploiesti.

     ARHIVARE, SECRETARIAT

 1. Legea nr. 16/1996 – legea arhivelor nationale, republicata in 2014.
 2. Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996.
 3. Normativ privind caracteristicile tehnico-functionale ale spatiilor si echipamentelor de depozitare si conservare a arhivelor aflate in administrarea creatorilor publici si private de arhiva aprobat prin Ordinul de Zi pe Unitate al Directorului General al Arhivelor Nationale 235/05.07.1996 completat cu Dispozitia Zilnica a Directorului General al Arhivelor Nationale nr. 92 din 14.05.2009.
 4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ADMINISTRATIV

 

 1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal actualizata si H.G. nr. 1 / 06.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – utilizarea autoturismelor exclusiv in scopul activitatii economice.
 2. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
 3. Hotararea de Guvern nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru.
 4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizata.
 5. Ordonanta de Guvern nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata.
 6. Ordin nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, republicat.
 7. Legea nr. 82/1991– legea contabilitatii, republicata.
 8. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor si protectia persoanelor, republicata.
 9. Hotararea de Guvern nr. 301/2012 aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003.
 10. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021, privind regimul deșeurilor.
 11. Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea;
 12. Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.

 

 

ETICA, INTEGRITATE, SEMNALARE NEREGULARITATI

 

 • Hotărârea de Guvern nr. 583/2016 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public.
 • Legea nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecţia avertizorilor în interes public.
 • Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Hotărârea de Guvern nr. 1269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia.

     ______________________________________________________________________­­_

 1. Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.
 2. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
 4. Regulamentul UE nr. 679/2016 – Regulamentul General privind Protectia Datelor Personale (GDPR).
 5. SR EN ISO 9001:2015 “Sisteme de management al calitatii. Cerinte”.
 6. SR EN ISO 14001:2015 “Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare”.
 7. SR ISO 45001:2018 “Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale. Cerinte si indrumari pentru utilizare”.

Date de contact

Persoana de contact: economist Neagu Dragos – sef birou

Telefon: 0244-541071 int. 119

E-mail: resurseumane  @ rasp.ro

Formular de contact – B.R.U.S.A.