Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Serviciul Resurse Umane Si Secretariat

descriere

1. asigura organizarea si desfasurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul regiei, in conformitate cu cerintele legale si de reglementare in vigoare;

2. asigura secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante si intocmeste documentele privind incadrarea in munca a candidatilor declarati admisi, pe baza proceselor verbale ale comisiilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

3. efectueaza lucrari privind incheierea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca pe perioada nedeterminata si determinata, cat si pentru acordarea tuturor drepturilor conform legislatiei specifice in vigoare si a Contractului Colectiv de Munca al regiei;

4. intocmeste, gestioneaza si raspunde de dosarele personale ale angajatilor regiei;

5. întocmeşte documentaţia solicitată de către salariaţi în vederea pensionării, conform prevedereilor legale în vigoare;

6. elibereaza, la cerere, adeverinte privind calitatea de salariat, vechimea in munca, sporuri, grupa II de munca;

7. inregistreaza si transmite in aplicatia REVISAL modificarile legate de incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractelor individuale de munca;

8. asigura intocmirea situatiei privind planificarea concediilor de odihna in vederea aprobarii acesteia de catre director si urmareste respectarea acesteia;

9. asigura transmiterea declaratiilor de avere si interese ale directorului, directorului tehnic si membrilor Consiliului de Administratie (conform cerintelor legale in vigoare) la A.N.I. Bucuresti;

10. asigura inregistrarea corespondentei adresate regiei, a documentelor intocmite de birourile/serviciile/compartimentele din cadrul organizatiei noastre, precum si expedierea corespondentei prin posta;

11. asigura, in dublu sens, fluxul informational intre managementul de varf si corespondentii externi, precum si intre serviciile/birourile/compartimentele regiei;

12. asigura derularea activitatii de arhivare a documentelor regiei.
..

1. Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitatilor publice pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si modificarea si completarea altor acte normative;

3. Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților;

4. Legea nr. 62/2011 privind dialogul social, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Ordin nr. 1635/342/2018 din 7 mai 2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere);

6. Legea nr. 7/09.01.2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale;

7. Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

8. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative – cu modificarile si completarile ulterioare;

9. Hotararea Consiliului Local nr. 265/31.07.2018 privind aprobarea organigramei, a statului de functii, a ROF ale RASP Ploiesti;

10. Legea nr. 16/1996 – legea arhivelor nationale, republicata in 2014;

11. Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996;

12. Normativ privind caracteristicile tehnico-functionale ale spatiilor si echipamentelor de depozitare si conservare a arhivelor aflate in administrarea creatorilor publici si private de arhiva aprobat prin Ordinul de Zi pe Unitate al Directorului General al Arhivelor Nationale nr. 235/05.07.1996 completat cu Dispozitia Zilnica a Directorului General al Arhivelor Nationale nr. 92 din 14.05.2009;

13. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

14. Regulamentul UE nr. 679/2016 – Regulamentul General privind Protectia Datelor Personale (GDPR)

Date de contact

Persoana de contact: economist Neagu Dragos – sef serviciu

Telefon: 0244-541071 int. 119

E-mail: resurseumane [at] rasp.ro

Formular de contact