Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Compartimentul Domeniul Public si Privat

descriere

Activitatea compartimentului consta in monitorizarea si controlul activitatilor serviciilor de utilitate publica gospodarire urbana privind:

 monitorizeaza si urmareste derularea contractuala a activitatilor edilitar – gospodaresti delegate S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti SA:
• intretinere si amenajare a parcurilor, gradinilor publice, scuarurilor si a zonelor verzi din municipiul Ploiesti;
• asigurarea intretinerii si mentenantei spatiilor publice date in administrare (prin activitati de reparatii curente);
• realizarea programelor de investitii aprobate;

 asigura controlul privind realizarea indicatorilor de performanta prevazuti in Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

 urmareste respectarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local; 

 exercita controlul si monitorizarea calitatii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, in scopul asigurarii exigentelor cetatenilor pe intreaga durata a delegarii gestiunii; 

 asigura, mentine si actualizeaza datele de identificare ale operatorului serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

 analizeaza rapoartele transmise de operator privind desfasurarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, asigurarea parametrilor de performanta si imbunatatirea acestora prin masuri specifice;

 asigura supravegherea modului in care operatorii se achita de obligatiile stabilite prin contracte si prin reglementarile legale in domeniul administrarii domeniului public si privat de interes local;

 analizeaza prognozele anuale pentru necesarul de resurse financiare (alocate din bugetul Regiei sau din bugetul local) in vederea derularii optime a contractelor si a programelor investitionale de a caror monitorizare este raspunzator

 Intretinerea si amenajarea parcurilor, gradinilor publice, scuarurilor si a zonelor verzi din municipiul Ploiesti;
Activitatea de intretinere si amenajare a parcurilor, gradinilor publice, scuarurilor si a zonelor verzi. 
Această activitate se execută în baza unui program anual care suportă modificări în fiecare lună. 
Aceste activitati se realizeaza conform normelor tehnologice, in functie de necesitati, sezon si cu frecvebta impusa de conditiile climatice.
Lucrarile care se efectueaza in domeniul de activitate al spatiilor verzi sunt atat manuale, ori prin intermediul uneltelor de lucru (greble, sape, casmale, topoare, tarnacoape, sapaligi etc.), cat si mecanice, cu unelte specializate care fnctioneaza pe baza de carburanti si piese de schimb, principalele resurse materiale necesare.
Monitorizarea activitatii se realizeaza prin verificarea centralizatoarelor primite de la operator cu realitatea de pe teren .
In urma verificarilor se intocmeste un proces verbal de receptie calitativa si cantitativa si se certifica facturile emise de S.G.U.

-intretinerea si repararea locurilor de joaca prin confectionat si montat banci, garduri metalice, usi si porti metalice, grilaje metalice, borne metalice, obiecte de joaca, tamplarie din lemn, rigle banci;
-montaj, intretinere si reparatii instalatii de apa si electrice, confectionat diverse placute indicatoare, diverse prestatii efectuate cu utilajele din dotare pentru terti;
-intretinere si reparare fantani arteziene;
-intretinere si reparat cismele ;
-realizare si reparat alei asfaltate in spatiile din cartierele de locuinte, in parcuri, in cimitire cu utilaje proprii;
-realizarea de alei pietonale si parcari din pavele inierbate si borduri din beton.

Monitorizarea activitatii se efectueaza prin efectuarea controlului pe teren in functie de programul de activitate transmis zilnic prin e-mail de catre S.G.U.
Aceste controale se executa zilnic prin sondaj la locatiile din Programul de activitate zilnica transmis de S.G.U.
Monitorizarea activitatii de mentenanta spatii publice se realizeaza prin verificarea devizelor de lucrari, a centralizatoarelor de lucrari efectuate, urmata de verificarea faptica a lucrarilor executate pe teren . 
In cazul constatarii de diferente intre evidenta scriptica a lucrarilor executate si cea faptica ce urmeaza a fii decontate se intocmeste Nota de constatare de diferente si se refuza la plata lucrarile executate constate lipsa.
In urma verificarilor efectuate se intocmeste proces-verbal de receptie calitativa si cantitativa si se certifica facturile emise.

Contract de delegare a gestiunii prin conceciune nr. 14782/25.08.2010 privind serviciul de utiltate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiesti cu actele aditionale la contract;

 1. – Hotararea nr. 161 privind modificarile si completarile la Horarea nr. 110/ 2014 si Hotararii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind insusirea “Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Ploiesti” referitor la unele imobile din zona centrala a municipiului Ploiesti, precum si modificarea Anexei la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 14782/25.08.2010;
 2. Hotararea nr. 227 privind reglementarea unor activitati desfasurate de catre S.C. S.G.U. Ploiesti S.R.L;
 3. Hotararea nr. 255/ 2015 privind “Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Ploiesti”;
 4. HCL nr. 219/28.07.2010 privind infiintarea Societatii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. – Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune si Regulamentul de Serviciu.
  • Hotararea nr. 401 si 402 privind completarea Anexei HCL nr. 219/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, anexa cecuprinde lista bunurilor ce apartin domeniului public si privat al municipiului Ploiesti transmise in concesiune catre S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.l ;
  • Hotararea nr. 274 privind completarea Anexei la HCL nr. 219/2010 ;
  • Hotararea nr. 202 privind completarea Anexei la HCL nr. 219/2010 ;
  • Hotararea nr. 416 privind completarea Anexei la HCL 219/2010 ;
  • Hotararea n. 385 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 219/2010 cu modificarile si completaile ulterioare, privind infiintarea Societatii Comerciale de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L
  • Hotararea nr. 329 privind modificarea HCL 219/2010 cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

 1. HCL 267/05.08.2020 privind completarea HCL219/2010 modificata
 2. HCL 280/17.08.2017 privind modificarea HCL 219/2010 referitoare la infiintarea SGU cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. HCL 512/22.12.2021 privind completarea HCL 219 /2010 privind infiintarea SGU modificata prin HCL 306/2010
 4. HCL 18/28.01.2021 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administratie a domeniului public si privat al municipiului Ploiesti nr.14782/25.08.210 aprobat prin hotararea consiliului local 219/2010
 5. HCL 300/31.08.2021 privind aprobarea statului de functii si a Regulamentului de functionare si organizare al RASP.
 6. HCL 34/ 2004 privind acordarea de avize pentru taieri si toaletari de arbori pe raza municipiul Ploiesti ;
 7. Legea nr. 50/29.07.1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, actualizata ;
 8. Hotararea nr. 273/14.06.1994 privind aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, actualizata ;
 9. Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata si actualizata ;
 10. Ordonanta Guvernului nr. 71/ 2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, modificata si completata prin Legea nr. 3/ 2003 ;
 11. Hotararea Guvernului nr. 955/ 2004 pentru aprobarea reglementarilor – cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/ 2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local ;
 12. Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice modificata si completata prin U.G. 13/26.02.2008 ;
 13. Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 14. Hotararea Guvernului nr. 717/ 2008 pentru aprobarea Procedurii – cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, a criteriilor de selectie – cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilitati publice si a Contractului – cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice ;
 15. C.L nr. 56/ 28.02.2006 privind modificarea si completarea H.C.L nr. 34/ 2004 privind acordarea de avize pentru taieri si toaletari de arbori pe raza municipiului Ploiesti;
 16. C.L nr. 43/ 27.02.2007 privind transmiterea in administrarea institutiilor publice si serviciilor de interes local a bunurilor din patrimonial municipiului Ploiesti;
 17. C.L nr. 120/ 30.04.2009 privind modificarea si completarea H.C.L nr. 43/ 2007 privind transmiterea in administrarea institutiilor publice si serviciilor de interes local a bunurilor din patrimonial municipiului Ploiesti;
 18. C.L nr. 123/ 30.04.2009 privind amenajarea si intretinerea spatiilor verzi aferente blocurilor de locuinte din municipiul Ploiesti;
 19. Hotararea nr. 124/ 29.04.2010 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 120/ 2009 referitoare la contractul de administrare incheiat cu Administratia Domeniului Public si Privat ;
 20. Procedura de lucru nr. 8924/08.05.2015 privind intocmirea, depunerea si facturarea situatiilor de lucrari lunare efectuate de catre S.C Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L;
 21. HCL nr. 306/ 30.08.2010 privind modificarea HCL 219/2010 prin schimbare forma juridical a S.C Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.A din societate pe actiuni in S.R.L;
 22. HCL nr. 156/ 31.05.2011 privind modificarea si completarea HCL nr. 114/ 28.06.2002 privind modificarea si completarea obiectului de activitate, organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale R.A.S.P ( Urmarirea si monitorizarea activitatilor ce fac obiectul Contractul de Delegare a Gestiunii prin Concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiesti nr. 14782/ 25.08.2010 incheiat cu S.C S.G.U Ploiesti S.R.L);
 23. HCL nr. 111/ 28.02.2012 privind modificarea HCL 219/ 2010 referitoare la infiintarea Societatii Comerciale Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.A, cu modificarile si completarile ulterioare;
 24. C.L nr. 57/ 27.02.2023 pentru aprobarea tarifelor şi prețurilor practicate de SC Servicii de Gospodărire Urbanã Ploiești SRL cu influența manoperei orare/unitare;
 25. C.L nr. 496/ 28.11.2019 referitoare la modificarea H.C.L 214/ 2015 privind reglementarea unor activitati desfasurate de S.C Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L modificata prin H.C.L nr. 249/ 2019.
 26. Legea nr.24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, republicata in 2009.

  S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. -Contract de delegarea  gestiunii prin concesiune 14782/25.08.2010 aprobat prin HCL 219/2010 cu modificarile si completarile ulterioare.

Date de contact

Persoana de contact: Ilie Cristian – Responsabil compartiment

Telefon: 0244-541071 int. 113

E-mail: cdpp [at] rasp.ro

Formular de contact