Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Compartiment Protectia Mediului si Monitorizare Postinchidere Rampa Teleajen

Biroul Protectia Mediului Monitorizare Postinchidere Rampa Teleajen​ este parte componenta a serviciilor publice de salubritate si protectie a mediului, avand ca obiective principale protectia mediului, urmarirea evolutiei cantitatilor de deseuri menajere si reciclabile, impactul lor asupra mediului si aduce la cunostinta cetatenilor diverse informatii despre mediu.

Incepand cu preluarea spre administrare si monitorizare de catre R.A.S.P. a Depozitului Ecologizat se va urmari respectarea prevederilor legislative, conform HG nr. 349/2005, Cap. V, art. 25, respectiv monitorizarea postinchidere care va fi efectuata conform procedurilor prevazute in Anexa nr. 4 a HG mai sus mentionata.

 Legislatie, informare si educatie eco-civica
– urmareste respectarea legislatiei si actelor normative in vigoare privind protectia mediului;
– elaboreaza programe educationale in domeniul ecologiei si asigura implementarea acestora in scoli (pe cicluri de invatamant) si licee din municipiu;
– asigura informarea publicului cu privire la riscurile generate de functionarea sau existenta obiectivelor sau a situatiilor cu risc pentru mediu si sanatate a populatiei;
– asigura participarea, impreuna cu autoritatile publice pentru protectia mediului in colaborare cu autoritatile locale de sanatate publica, conform competentelor, la dezbaterea publica privind autorizarea activitatilor cu impact asupra mediului, a proiectelor de dezvoltare urbanistica si gospodarie comunala;
– raspunde de crearea si gestionarea bancii de date de mediu a Primariei municipiului Ploiesti;
– elaboreaza materiale educationale si informative in domeniul protectiei mediului;
– colaboreaza cu celelalte organisme cu atributii in acest domeniu privind schimbul de informatii referitoare la calitatea factorilor de mediu.

 Monitorizare, control factori de mediu aer, apa, sol
– elaboreaza in colaborare cu Agentia de Protectia Mediului programe de conformare pentru titularii de activitate, institutii si populatie privind protectia mediului;
– urmareste si asigura indeplinirea prevederilor din planurile si programele de gestionare a calitatii factorilor de mediu elaborate de Agentia de Protectia Mediului;
– se implica in integrarea politicilor de protectie a mediului in strategia de dezvoltare durabila la nivel local;
– verifica modul in care agentii economici au realizat programul masurilor destinate reducerii la sursa a emisiilor de poluanti si/sau a nivelului de zgomot;
– verifica activitatile si modul de respectare a legislatiei de mediu in vigoare, la agentii economici potential poluatori ai apei si solului: spalatorii auto, service-uri auto, piete agro-alimentare, unitati de alimentatie publica etc.;
– raspunde de elaborarea si initierea unor reglementari, inclusiv prin interzicerea temporara sau permanenta, a accesului anumitor tipuri de autovehicule sau desfasurarea unor activitati generatoare de disconfort pentru populatie in anumite zone ale municipiului, in colaborare cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul Primariei municipiului Ploiesti;
– monitorizeaza si intervine asupra managementului riscurilor pentru mediu si sanatate legate de colectarea, depozitarea temporara si transportul deseurilor menajere;
– monitorizeaza si intervine asupra managementului riscurilor pentru mediu si sanatatea publica, legate de colectarea, epurarea apelor uzate menajere si industriale si deversarea lor in Dambu in conditii conforme cu prevederile legale;
– monitorizeaza evolutia factorilor de mediu in contextul postinchiderii fostului depozit municipal de deseuri Teleajen si gestioneaza situatia monitorizarii factorilor de mediu potentiali afectati, respectiv raporteaza factorilor competenti rezultatele acesteia;
– asigura confirmarea cu cerintele legale privind monitorizarea postinchidere a depozitelor de desuri.

 Proiecte, programe cu tematica specifica
– coordoneaza elaborarea studiilor finantate din bugetul local sau alte surse in domeniul calitatii aerului, apei, solului, a gestionarii deseurilor si poluarii fonice;
– participa la elaborarea, realizarea, implementarea programelor specifice, derulate cu finatari extrabugetare interne sau externe.

 • organizeaza actiuni de constientizare a populatiei privind aspecte legate de protectia mediului, cu ocazia unor evenimente de referinta pentru protectia mediului;
 • asigura functionarea conforma a centrului municipal de colectare DEEE;
 • raporteaza periodic, conform prevederilor legale situatia gestiunii deseurilor;
 • asigura suportul tehnic in vederea elaborarii documentatiei tehnice de specialitate, respectiv elaborarea raportului tehnic de specialitate, a modelului caietului de sarcini de catre autoritatea contractanta;
 • elaboreaza prognozele anuale pentru necesarul de resurse financiare;
 • intocmeste si/sau participa la intocmirea documentatiilor in vederea obtinerii actelor de reglementare;
 • monitorizeaza, pe baza datelor furnizate de APM Prahova calitatea aerului in municipiu;
 • asigura informatii de mediu publicului si agentilor economici interesati;
 • se urmareste monitorizarea evolutiei factorilor de mediu si asigurarea lucrarilor de intretinere prevazute in manualul de operare, in contextul postinchiderii fostului depozit de deseuri municipal Teleajen;
 • gestioneaza baza de date pentru avize de gestionare a deseurilor provenind din lucrari de constructii si demolari;
 • colaboreaza permanent cu Serviciul Dispecerat Sesizari si Relatii Publice prin identificarea sesizarilor specifice activitatii proprii, constatate in teren in vederea solutionarii operative si monitorizarea rezolvarii acestora de catre factorii implicati;
 1. Sisteme de managemet calitate, mediu, SSO:
  • SR EN ISO 9001: 2008 “Sisteme de management al calităţii – Cerinţe”
  • SR EN ISO 14001: 2005 “Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare” ;
  • SR EN ISO 45001: 2020 “Sisteme de management al sanatatii si securitatii in munca.Cerinte si indrumari pentru utilizare”;

 Legislatia referitoare la servicii publice obtinute prin programul LEGIS si prin INTRALEGIS prin reteaua Primariei Municipiului Ploiesti, Hotarari ale Consiliului Local, dispozitii ale Primarului municipiului Ploiesti.

 

 1. HCL nr. 228/16.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor mãsuri pentru gospodãrirea localitãtii, precum si constatarea faptelor ce constituie contraventii cu completarile si modificarile ulterioare;
 2. HCL nr. 126/26.05.2006 privind instituirea mãsurilor pentru protejarea sãnãtãtii populatiei si pentru prevenirea si combaterea epizootiilor si epidemiilor cauzate de animale si pãsãri pe teritoriul Municipiului Ploiesti;
 3. HCL nr. 135/30.06.2006 privind aprobarea Regulamentului privind mãsurile de protectie a populatiei împotriva epidemiilor si epizootiilor provocate de pãsãri;
 4. HCL nr. 8/30.01.2007 privind stabilirea regimului de detinere a animalelor de companie      si accesul acestora pe unele zone publice;
 5. HCL nr. 476/2012 privind adoptarea unor mãsuri de management al deseurilor municipale, inclusiv a colectãrii selective a deseurilor de cãtre persoanele fizice si asociatiile de proprietari din municipiul Ploiesti;
 6. HCL nr. 306/2017 privind preluarea în administrarea Municipiului Ploieşti a Digului de Gabioane realizat în cadrul obiectivului de investiţii „Închidere depozit de deşeuri neconform din Ploieşti”, din cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Prahova” ;
 7. HCL nr. 34/2019 referitoare la modificarea si completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 218/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești ;
 8. HCL nr. 470/2019 privind aprobarea Planului de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban pentru Municipiul Ploiești și aprobarea măsurii privind declararea unei zone liniștite în interiorul Parcului Regele Mihai I al României
 9. Hotãrârea nr. 294/2019 privind aprobarea programului de colectare, transport, depozitare și valorificare a deșeurilor voluminoase și a programului de colectare, transport și depozitare a deșeurilor din costrucții și demolări, precum și din reamenajarea și reabilitarea interioară și/sau exterioară a locuințelor, preluate de la utilizatorii serviciului de salubrizare din municipiul Ploiești
 10. HCL nr. 439/2019 privind modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare transport și transfer a deșeurilor municipale pentru utilizatorii casnici și non-casnici din mediul urban pentru anul 3 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele : 2 – Boldești-Scăeni și 6 – Valea Doftanei încheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu S.C. Rosal Grup S.A. conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 74/2018
 11. Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu ;
 12. ORDIN nr. 1.271 din 29 noiembrie 2018 privind procedura și criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora;
 13. U.G nr. 39/2016 privind Fondul DE MEDIU pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
 14. ORDINUL nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; Forma consolidată a ORDINULUI nr. 119 din 4 februarie 2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 127 din 21 februarie 2014, la data de 24 aprilie 2024 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 741 din 12 octombrie 2016; ORDINUL nr. 994 din 9 august 2018; ORDINUL nr. 1.378 din 30 octombrie 2018; SENTINŢA CIVILĂ nr. 138 din 22 octombrie 2020; ORDINUL nr. 562 din 23 februarie 2023; ORDINUL nr. 1.257 din 10 aprilie 2023.
 15. LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale Forma consolidată a LEGII nr. 215 din 23 aprilie 2001 (Rep. 1) din Monitorul Oficial nr. 123 din 20 februarie 2007, la data de 10 februarie 2021 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 27 februarie 2008; LEGEA nr. 35 din 13 martie 2008***); ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 28 mai 2008; LEGEA nr. 131 din 24 iunie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009; LEGEA nr. 375 din 26 noiembrie 2009; LEGEA nr. 59 din 31 martie 2010; LEGEA nr. 264 din 7 decembrie 2011; LEGEA nr. 13 din 6 ianuarie 2012; LEGEA nr. 74 din 17 mai 2012; LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012; LEGEA nr. 20 din 13 martie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 16 aprilie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014; LEGEA nr. 115 din 19 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 27 mai 2015; LEGEA nr. 119 din 21 mai 2015; RECTIFICAREA nr. 14 din 27 mai 2015; LEGEA nr. 200 din 16 iulie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 28 iunie 2016; LEGEA nr. 32 din 27 martie 2017; LEGEA nr. 140 din 16 iunie 2017; LEGEA nr. 52 din 2 martie 2018; LEGEA nr. 305 din 11 decembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 3 iunie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019; LEGEA nr. 138 din 12 iulie 2019.
 16. ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului, Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005, publicate în Monitorul Oficial nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, la data de 25 iulie 2020, este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 195 din 22 decembrie 2005; LEGEA nr. 265 din 29 iunie 2006; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 17 octombrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 164 din 19 noiembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 10 octombrie 2012; LEGEA nr. 117 din 24 aprilie 2013; LEGEA nr. 226 din 15 iulie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 30 martie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 19 iulie 2018; LEGEA nr. 292 din 3 decembrie 2018; DECIZIA nr. 214 din 9 aprilie 2019; LEGEA nr. 219 din 15 noiembrie 2019; LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2020; LEGEA nr. 140 din 21 iulie 2020, LEGEA nr. 90 din 19 aprilie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 6 aprilie 2022.
 17. LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor, cu modificările şi completările aduse de: Forma consolidată a LEGII nr. 107 din 25 septembrie 1996, publicate în Monitorul Oficial nr. 244 din 8 octombrie 1996, la data de 10 februarie 2021 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 83 din 15 martie 1997 abrogată de HOTĂRÂREA nr. 948 din 15 noiembrie 1999; LEGEA nr. 192 din 19 aprilie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002; LEGEA nr. 404 din 7 octombrie 2003; LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004; LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 28 februarie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 12 noiembrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010; LEGEA nr. 146 din 12 iulie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2011; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 26 iunie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 153 din 3 decembrie 2014; LEGEA nr. 196 din 9 iulie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 8 decembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 8 noiembrie 2017; LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018; LEGEA nr. 67 din 26 mai 2020; LEGEA nr. 122 din 10 iulie 2020, LEGEA nr. 90 din 19 aprilie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 18 martie 2022; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 171 din 8 decembrie 2022; LEGEA nr. 61 din 16 martie 2023; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 24 mai 2023; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 31 mai 2023.
 18. ORDONANŢĂ nr. 7 din 18 ianuarie 2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.
 19. HOTARARE nr. 662 din 7 iulie 2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate 16 din 15 iulie 2005;
 20. HOTARARE nr. 188 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005; HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007.
 21. HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului . Emitent: GUVERNUL; Publicata in : M. Of. nr. 187 din 20 martie 2002;
 22. HOTARARE nr. 352 din 21 aprilie 2005 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate ; Emitent : GUVERNUL; Publicata in : M. Of. nr. 398 din 11 mai 2005;
 23. HOTARARE nr. 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica; Emitent: GUVERNUL Publicata in: M. Of. nr. 800 din 2 septembrie 2005
 24. HOTARARE nr. 1.502 din 25 octombrie 2006 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti  din instalatii mari de ardere; Emitent: GUVERNUL ROMANIEI Publicata in: M. Of. nr. 899 din 6 noiembrie 2006.
 25. ORDONANTA DE URGENTA nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu, Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005, publicate în Monitorul Oficial nr. 1193 din 30 decembrie 2005, la data de 10 februarie 2021 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 105 din 25 aprilie 2006; LEGEA nr. 292 din 2 noiembrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008; ORDONANŢA nr. 25 din 27 august 2008; LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010; LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 15 decembrie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011; ORDONANŢĂ nr. 31 din 27 august 2013; LEGEA nr. 384 din 24 decembrie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016; LEGEA nr. 232 din 22 noiembrie 2016; RECTIFICAREA nr. 39 din 28 iunie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 30 iunie 2017; LEGEA nr. 143 din 20 iunie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 17 iulie 2018; LEGEA nr. 31 din 10 ianuarie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 29 septembrie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 136 din 28 decembrie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022; LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 2 noiembrie 2023; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 31 din 28 martie 2024.
 26. HOTARARE nr. 878 din 28 iulie 2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 / 14.06.2009. Emitent : GUVERNUL Publicata in : M. Of. nr. 760 din 22 august 2005
 27. ORDIN nr. 1.182 din 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a informatiei privind mediul, detinuta de autoritatile publice pentru protectia mediului in temeiul prevederilor Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998. Emitent : MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI Publicat in : M. Of. nr. 331 din 15 mai 2003
 28. LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile aduse de RECTIFICAREA nr. 544 din 12 octombrie 2001; LEGEA nr. 371 din 5 octombrie 2006; LEGEA nr. 380 din 5 octombrie 2006; LEGEA nr. 188 din 19 iunie 2007. LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012; LEGEA nr. 144 din 12 iulie 2016. Emitent : PARLAMENTUL Textul initial a fost publicat in M. Of. nr. 663 din 23 octombrie 2001.
 29. HOTARARE nr. 564 din 26 aprilie 2006 privind cadrul de realizare a participarii publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul ;
 30. ORDIN nr. 818 din 17 octombrie 2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 1.158 din 15 noiembrie 2005; ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012. Emitent : MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI Publicat in: M. Of. nr. 800 din 13 noiembrie 2003
 31. ORDIN nr. 1.274 din 14 decembrie 2005 privind emiterea avizului de mediu la incetarea activitatilor de eliminare a deseurilor, respectiv depozitare si incinerare ; Emitent : MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR Publicat in : M. Of. nr. 1.180 din 28 decembrie 2005
 32. ORDIN nr. 95 din 12 februarie 2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri cu modificările şi completările aduse de către ORDINUL nr. 3.838 din 9 noiembrie 2012. Emitent : MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR Publicat in : M. Of. nr. 194 din 8 martie 2005.
 33. ORDIN nr. 757 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 1.230 din 30 noiembrie 2005, Ordinul 415 din 3 mai 2018 . Emitent: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR Publicat in: M. Of. nr. 86 din 26 ianuarie 2005
 34. ORDIN nr. 756 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor .
 35. HOTARARE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂRE nr. 210 din 28 februarie 2007. Emitent : GUVERNUL Publicata in: M. Of. nr. 659 din 5 septembrie 2002 .
 36. HOTARARE nr. 166 din 12 februarie 2004 pentru aprobarea proiectului “Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum in vederea reciclarii”, cu modificarile si completarile aduse de HOTARAREA nr. 989 din 25 august 2005. Emitent : GUVERNUL Textul initial a fost publicat in M. Of. nr. 148 din 19 februarie 2004. Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 19 februarie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. “Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra Neamt pana la data de 13 iunie 2024, cu modificarile si completarile aduse de HOTARAREA nr. 989 din 25 august 2005.
 37. ORDIN nr. 614 din 20 octombrie 2004 privind modificarea anexelor nr. 2 si 4 la Normele metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului “Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum in vederea reciclarii”, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 117/2004; Emitent: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR; Publicat in: M. Of. nr. 87 din 26 ianuarie 2005
 38. ORDIN nr. 117 din 24 mai 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 166/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea proiectului “Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum in vederea reciclarii”, cu modificarile si completarile aduse de ORDINUL nr. 1.027 din 22 octombrie 2005*** ; Emitent : MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR; Republicat in temeiul art. 3 din Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 614/2004 privind modificarea anexelor nr. 2 si 4 la Normele metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului “Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum in vederea reciclarii”, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 117/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 26 ianuarie 2005. Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 117/2004 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 490 din 1 iunie 2004, si a mai fost modificat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 367/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 822 din 7 septembrie 2004. Textul initial a fost publicat in M. Of. nr. 121 din 8 februarie 2005. Prin punctele 1, 2, 3 si 4 ale art. I din ORDINUL nr. 1.027 din 22 octombrie 2005 publicat in M. Of. nr. 980 din 4 noiembrie 2005, s-a dispus inlocuirea: – sintagmei “agent/agenti economic/economici” cu sintagma “operator/operatori economic/economici”; – sintagmei “suma de 9.600 lei/kg” cu sintagma “suma de 0,4 lei RON/kg”; – sintagmei “Hotararea Guvernului nr. 166/2004” cu sintagma “Hotararea Guvernului nr. 166/2004, cu modificarile si completarile ulterioare”; – sintagmei “Hotararea Guvernului nr. 349/2002” cu sintagma “Hotararea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje”.
 39. ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor , Forma consolidată a ORDONANŢEI nr. 27 din 30 ianuarie 2002, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2002, la data de 21 ianuarie 2018, este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002; RECTIFICAREA nr. 233 din 23 aprilie 2002; LEGEA nr. 31 din 15 ianuarie 2018.
 40. LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificările şi completările aduse de: Forma consolidată a LEGII nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (Rep. 1) din Monitorul Oficial nr. 749 din 3 decembrie 2013, la data de 13 iunie 2024 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 2 martie 2022.
 41. HOTARARE nr. 1872 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. Emitent: GUVERNUL; Publicat in: M. Of. nr. 15 din 10 ianuarie 2007
 42. HOTARARE nr. 1879 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea Programului national de reducere progresiva a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili si amoniac. Emitent: GUVERNUL; Publicat in: M. Of. nr. 27 din 16 ianuarie 2007
 43. LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (*republicată*) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*) Emitent: PARLAMENTUL; Publicat in: M. Of. nr. 764 din 10 noiembrie 2009 Forma consolidată a LEGII nr. 24 din 15 ianuarie 2014, publicate în Monitorul Oficial nr. 43 din 19 ianuarie 2007, la data de 13 iunie 2024 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 47 din 19 martie 2012; LEGEA nr. 88 din 1 iulie 2014; LEGEA nr. 135 din 15 octombrie 2014.
 44. HOTARARE nr. 1756 din 6 decembrie 2006 privind limitarea nivelului de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor. Emitent: GUVERNUL; Publicat in: M. Of. nr. 48 din 22 ianuarie 2007.
 45. ORDIN nr. 1385 din 29 decembrie 2006 al ministrului mediului si gospodaririi apelor privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deseurilor, adoptate sau aprobate la nivel national, regional si judetean. Emitent: MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR; Publicat in: M. Of. nr. 66 din 29 ianuarie 2007
 46. ORDIN nr. 85 din 26 ianuarie 2007 al ministrului mediului si gospodaririi apelor pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea Planului national de alocare. Emitent: MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR; Publicat in: M. Of. nr. 101 din 9 februarie 2007
 47. ORDIN nr. 27 din 10 ianuarie 2007 al ministrului mediului si gospodaririi apelor pentru modificarea si completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului. Emitent: MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR; Publicat in: M. Of. nr. 194 din 21 martie 2007
 48. DECIZIA nr. 143 din 20 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 96 alin (2) pct.1 din Ordonanta de urgenta Guvernului nr. 195/2005 privind protectia Mediului. Emitent: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ; Publicat in: M. Of. nr. 248 din 13 aprilie 2007
 49. LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a IV-a – Reteaua de localitati. Emitent: PARLAMENTUL; Publicat in:M. Of. nr. 284 din 27 aprilie 2007
 50. HOTARAREA nr. 358 din 24.04.2007 pentru modificarea anexei nr. 2 “Planul national de gestionare a deseurilor” la Hotararea Guvernului nr. 1470/2004 pentru aprobarea Strategiei nationale de gestionare a dseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor. Emitent: GUVERNUL; Publicat in: M. Of. nr. 271 din 24 aprilie 2007
 51. HOTARARE nr. 360 din 11 aprilie 2007 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organic volatile rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina. Emitent: GUVERNUL; Public in: M. Of. nr. 288 din 2 mai 2007
 52. LEGEA nr. 161 din 06.06.2007 privind aprobarea OUG nr. 12/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului. Emitent: PARLAMENTUL; Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 12 iunie 2007;
 53. ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 28.06.2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 25 februarie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2011; LEGEA nr. 249 din 19 iulie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 165 din 22 iulie 2016. Emitent: GUVERNUL; Publicat in: M. Of. nr. 446 din 29 iunie 2007
 54. ORDONANTA DE URGENTA nr. 70 din 28.06.2007 privind modificarea O.G. nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianulale prioritare de mediu si gospodarire a apelor. Emitent: GUVERNUL; Publicat in: M. Of. nr. 441 din 29 iunie 2007
 55. ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 29.06.2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 12 noiembrie 2008; LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009; LEGEA nr. 49 din 7 aprilie 2011; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 31 din 4 iunie 2014; ORDONANŢA nr. 20 din 26 august 2014; LEGEA nr. 73 din 14 aprilie 2015; LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015; ORDONANŢA nr. 7 din 27 ianuarie 2016; LEGEA nr. 95 din 11 mai 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 7 martie 2018; LEGEA nr. 148 din 22 iunie 2018; LEGEA nr. 158 din 6 iulie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 19 iulie 2018; DECIZIA nr. 214 din 9 aprilie 2019; LEGEA nr. 220 din 15 noiembrie 2019; LEGEA nr. 74 din 5 iunie 2020; LEGEA nr. 90 din 19 aprilie 2021.
 56. ORDIN nr. 1100 din 03.07.2007 al ministrului mediului si dezvoltarii durabile privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice si juridice ca verificatori de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.201/2006 Emitent:MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE; Publicat in: M. Of. nr. 565 din 16 august 2007.
 57. HOTARAREA nr. 859 din 07.08.2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative in vederea finalizarii transpunerii acquis-ulului comunitar in domeniul protectiei mediului.
 58. ORDINUL nr. 1109 din 01.08.2008 al ministrului mediului si dezvoltarii durabile pentru abrogarea Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 370/2003 privind activitatile si sistemul de autorizare a laboratoarelor de mediu.
 59. HOTARAREA nr. 902 din 07.08.2007 privind aprobarea repartizarii sumei de 100.000 mii lei din Fondul national de dezvoltare Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, pentru finantarea proiectelor prioritare de mediu si gospodarire a apelor pentru anul 2007.
 60. HOTARAREA nr. 1256 din 23.10.2007 pentru aprobarea proiectelor selectate si finanatarii acestora in cadrul Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati.
 61. ORDONANTA DE URGENTA nr. 114 din 22.10.2007 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului.
 62. ORDONANTA DE URGENTA nr. 108 din 16.10.2007 pentru modificarea alin. 2 al art. 8 din O.U.G. nr. 59/2007 privind instituirea Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati.
 63. LEGEA nr. 292 din 08.11.2007 pentru modificarea Ordonantei de urgent a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu.
 64. ORDIN nr. 1207/1765/306 din 01.11.2007 al ministrului mediului si dezvoltarii durabile, al ministrului economiei si finantelor si al ministrului internelor si reformei administrative privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1229/731/1095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje.
 65. ORDIN nr. 1798 din 27.11.2007 al ministrului mediului si dezvoltarii durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu cu modificările şi completările  aduse de către ORDINUL nr. 1.298 din 28 aprilie 2011; ORDINUL nr. 3.839 din 9 noiembrie 2012.
 66. HOTARAREA nr. 1216 din 31.10.2007 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare in Romania privind revizuirea Strategiei nationale pentru dezvoltare durabila, avand in vedere obiectivele Strategiei revizuite pentru dezvoltare durabila a Uniunii Europene, semnat la Bucuresti la 28 august 2007.
 67. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 674 din 28.06.2007 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 321 din 2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambient ;Emitent GUVERNUL. Publicat in MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 19 iulie 2007.
 68. HOTARAREA nr. 70 din 28.01.2008 privind alocarea pe anul 2008, a fondurilor pentru realizarea Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati.
 69. ORDIN nr. 41 din 28.01.2008 al ministrului sanatatii publice privind aprobarea Metodologiei specific pentru screeningul biologic al populatiei inn expunerea la plumb.
 70. LEGEA nr. 19 din 05.03.2008 pentru aprobarea O.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului;
 71. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 831 pentru modificarea articolului unic din H.G. nr. 70/2008 privind alocarea pe anul 2008, a fondurilor pentru realizarea Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati. M.Of.nr. 607/15.08.2008.
 72. ORDONANTA DE URGENTA nr. 25 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. M.Of. nr. 628/28.08.2008,
 73. LEGEA nr. 173/2008 privind interventiile active in atmosfera. M. Of. Nr. 715/21.10.2008 cu modificările şi completările aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 iunie 2010; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; LEGEA nr. 139 din 15 octombrie 2014.
 74. ORDIN nr. 1.170 din 29 septembrie 2008 – pentru aprobarea Ghidului privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice – GASC
 75. ORDINUL nr. 1861 din 12 noliembrie 2008 al ministrului sanatatii publice pentru aprobarea Listei laboratoarelor care efectueaza monitorizarea calitatii apei potabile in cadrul controlului oficial al apei potabile. M. Of.nr. 772/18.11.2008.
 76. ORDIN nr. 1.268 din 14 octombrie 2008 pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 3 şi Regiunii 8 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România;
 77. ORDINUL nr. 1474/18 noiembrie 2008 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea, arhivarea si stacarea detelor specific Inventarului national al emisiilor de gaze cu efect de sera (INEGES). M. Of. nr. 793/26.11.2008.
 78. ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 164/19 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului. M.Of.nr. 808/03.12.2008.
 79. ORDINUL nr. 1415/3399 al ministrului mediului si dezvoltarii durabile si al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului operational sectorial « Mediu » 2007-2013. M.Of.nr.861/20.12.2008 cu modificările şi completările aduse de către ORDINUL nr. 1.182 din 7 septembrie 2009; ORDINUL nr. 1.348 din 26 august 2010; ORDINUL nr. 1.237 din 12 aprilie 2011; ORDINUL nr. 1.612 din 23 septembrie 2014; ORDINUL nr. 3.144 din 13 noiembrie 2015.
 80. ORDIN nr. 1.607 din 17 decembrie 2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu;

 EMITENT:     MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 22 decembrie 2008;

 1. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 53/29 ianuarie 2009 actualizata  pentru aprobarea Planului national de protectie a apelor subterane impotriva poluarii si deteriorarii.
 2. LEGEA nr. 227 din 10 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. M.Of.nr. 402/12.06.2009.
 3. LEGEA nr. 213 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 145/2008 pentru abrogarea  Ordonanatei de Urgenta  a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea  si ambalarea  substantelor si preparatelor chimice periculoase. M.Of. nr. 396/11.06.2009.
 4. ORDIN nr 978 din 10 iulie 2009 privind modificarea Ordinului Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr.493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluarea si autorizare a operatorilor economici in vederea  preluarii  responsabilitatii privind  realizarea  obiectivelor anuale de valorificare si  reciclare a deseurilor de ambalaje . M.Of. nr. 502/21.07.2009.
 5. ORDIN nr. 890 din 16 iunie 2009 pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife in domeniul protectiei mediului. M.Of.nr. 505/22.07.2009.ORDIN nr. 1030 al Ministerului Sanatatii  privind aprobarea  procedurilor de reglementare sanitara pentru  proiectele de amplasare, amenajare, construire  si pentru functionarea obiectivelor  ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a  M.Of. nr. 603/01.09.2009 cu  modificările şi completările aduse de către: ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012; ORDINUL nr. 1.185 din 20 noiembrie 2012; ORDINUL nr. 930 din 14 august 2014; ORDINUL nr. 677 din 28 mai 2015.
 6. ORDIN nr.1107 al Ministerului Mediului pentru aprobarea  Ghidului de finantare  a Programului national de  imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati. Ghid din 20 august 2009 a Programului national de imbunatatire a  calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati. M.Of. nr. 605/02.09.2009
 7. LEGEA nr. 293 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic  al contraventiilor. Decret nr. 1340 privind promulgarea  Legii  pentru  modificarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al acontraventiilor.
 8. LEGEA nr. 308 din 6 octombrie 2009 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului  15/2009 pentru modificarea si completarea  Orgonantei de Urgenta a Guvernului nr. 687/2007 privind raspunderea de mediu  cu referire la  prevenirea  si repararea  prejudiciului  asupra  mediului. M.Of. nr. 680/09.10.2009.
 9. ORDIN nr. 1918/2009 pentru modificarea Ordinului  ministerului  economiei si comertului      175/2005 privind procedura de raportare  a datelor referitoare la  activitatea de protectie a mediului de catre agentii economici cu activitate industriala.
 10. LEGEA nr. 24/2007 privind reglementare si administrarea  spatilor verzi  din intravilanul localitatilor; 
 11. ORDIN nr. 1969/2009 privind modificarea Anexei la Ordinul  ministerului  economiei si finantelot nr. 1768/2007 pentru aprobarea procedurii de acreditare a organismelor  de verificare  a rapoartelor de  monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera. M.Of. nr. 791/19.11/2009.
 12. ORDIN nr. 1399/26.10.2009 emis de Ministerul Mediului pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenta si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori. M.Of. nr.797/23.11.2009.
 13. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1349/11.11.2009 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului  718/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat  orozontal  pentru dezvoltarea regionala durabila si reducerea emisiilor si a Anexei la Hotarea Guvernului nr. 750/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea  resurselor regenerabile de energie. M.Of. nr. 810/26.11.2009.
 14. ORDIN nr. 1648/02.12.2009 pentru modificarea si completarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu, aprobata prin Ordinul ministerului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006. M. Of. Nr. 843/07.12.2009.
 15. ORDONANTA GUVERNULUI nr. 11/2010 modificata de Legea 124/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind ccalitatea apei potabile. M. Of. 69/29.01.2010.
 16. U.G. nr. 3 din 05.02.2010 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996. M. Of. Nr. 114/19.02.2010.
 17. ORDIN nr. 299/633 din 8 aprilie 2010 privind aprobarea Metodologiei de acordare a derogarilor pentru parametrii chimici, in conformitate cu prevederile art.9 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile. Metodologie din 8 aprilie 2010 de acordare a derogarilor pentru parametrii chimici, in conformitate cu prevederile art.9 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile.M. Of. 290/04.05.2010.
 18. U.G. nr. 40/2010 pentru modificarea OUG nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. M. Of. 283/30.04.2010.
 19. ORDIN nr. 714/06.05.2010 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind cresterea productiei de energie din surse regenerabile.M. Of. Nr. 341/21.05.2010 cu modificările şi completările aduse de către ORDINUL nr. 2.631 din 8 noiembrie 2013.
 20. ORDIN nr. 1466/17.05.2010 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spatiilor verzi. M. Of. 365/03.06.2010.
 21. LEGEA nr. 124/30.06.2010 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile. M. Of. Nr. 459/06.07.2010.
 22. LEGEA nr. 132 din 30.06.2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice. M. Of. Nr. 462/06.07.2010.
 23. LEGEA nr. 167/2010 privind aprobarea OUG 15/2010 pentru modificarea art. 13 alin (2) din OUG 196/2005 privind Fondul de mediu. M. Of. 504/20.07.2010.
 24. ORDIN nr. 1181 din 05.08.2010 al ministerului mediului si padurilor pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului. Ghid din 05.08.2010 al ministerului mediului si padurilor pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului. M. Of. 569/11.08.2010.
 25. ORDIN nr. 1450 al Ministerului Mediului si Padurilor din 10.09.2010 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare. Ghid din 10.09.2010 a Programului vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare. M.Of. nr. 670/01.10.2010.
 26. ORDIN nr. 2179/25.08.2010 al ministerului finantelor publice pentru aprobarea Conventiei privind implementarea masurilor de sprijin pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala, a Contractului de garantare, a Convetiei de fidejusiune si a modelului inscrisului prevazut la art. 15 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala, precum si pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de gArantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii – S.A. – IFN in numele si in contul statului roman in cadrul masurilor de sprijin. M. Of. Nr. 637/10.09.2010 cu modificările şi completările  aduse de către ORDINUL nr. 983 din 12 iulie 2012; ORDINUL nr. 1.346 din 2 octombrie 2014.
 27. LEGEA nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata 2010. M. Of. Nr. 577/13.08.2010. Forma consolidată a Legii nr. 220/2008 (Rep. 1) din Monitorul Oficial nr. 577 din 13 august 2010, la data de 3 octombrie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA nr. 29 din 30 august 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 12 octombrie 2011; LEGEA nr. 134 din 18 iulie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 26 iunie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 4 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 994 din 11 decembrie 2013; LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014; LEGEA nr. 122 din 29 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, ORDINUL nr. 8 din 8 februarie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 martie 2017; LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 13 septembrie 2018; LEGEA nr. 360 din 27 decembrie 2018; LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 28 decembrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 163 din 29 noiembrie 2022; LEGEA nr. 5 din 3 ianuarie 2023.
 28. ORDIN nr. 1761/25.10.2010 al ministerului mediului si padurilor pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministerului mediului si gospodaririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje. M. Of. Nr. 728/02.11.2010.
 29. ORDIN nr. 1775/26.10.2010 pentru aprobarea Ghidului de finantare a programului privind reducerea impactului asupra atmosferei, inclusiv monitorizarea calitatii aerului. M.Of. nr. 744/08.11.2010.
 30. ORDIN nr. 1725/20.10.2010 al ministerului mediului si padurilor pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1-5 al abonamentului cadru de utilizare/exploatare, aprobat prin Ordinul ministerului mediului si gospodaririi apelor nr. 798/2005. M. Of. 764/16.11.2010.
 31. LEGE nr. 205 din 11.11.2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. M. Of. Nr. 765/16.11.2010.
 32. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1202/02.12.2010 privind actualizarea cuantumului contributiilor specifice de gospodarire a resurselor de apa. M. Of. 826/10.12.2010.
 33. ORDONANTA GUVERNULUI nr. 1/19.01.2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile. M. Of. Nr. 69/26.01.2011.
 34. ORDIN nr. 1274/20.04.2011 emis de Ministerul Mediului si Padurilor pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemnelor clasice de incalzire. Ghid din 20.04.2011 a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completraea sistemelor clasice de incalzire. M. Of. 310/05.05.2011.
 35. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 247/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurlor de ambalaje. M. Of. Nr. 265/14.04.2011.
 36. LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului inconjurator. M. Of. nr. 452/28.06.2011 cu modificările şi completările aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 336 din 13 mai 2015.
 37. LEGEA nr. 211/2011 privind regimul deseurilor. M. Of. nr. 837/25.11.2011). Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, dându-se textelor o nouă numerotare.
 38. STAS 10009-88. Acustica in constructii. Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.
 39. STAS 6156-88. Acustica in constructii. Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social-culturale. Limite admisibile si parametri de izolare acustica.
 40. STAS 6161/1-89. Acustica in constructii. Masurarea nivelului de zgomot in constructii civile. Metode de masurare.
 41. SATS 6161/3-82. Determinarea nivelului de zgomot in localitatile urbane. Metoda de determinare.
 42. SR ISO 1996-1 din 1995. Acustica. Caracterizarea si masurarea zgomotului din mediul inconjurator. Marimi si procedee de baza.
 43. SR ISO 1996-2 din 1995. Caracterizarea si masurarea zgomotului din mediul inconjurator. Obtinerea de date corespunzatoare pentru utilizarea terenului.
 44. SR ISO 1996-3 din 1995. Caracterizarea si masurarea zgomotului din mediul inconjurator. Aplicatii la limitele de zgomot.
 45. ORDONANTA GUVERNULUI nr 48/30 iunie 2017 privind modificarea si completarea OUG nr. 196 / 2005 privind Fondul de Mediu ;
 46. Ordin nr.1503 / 18 decembrie 2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr.578 / 2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul de Mediu;
 47. HG nr.19/17.01.2018 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania. M.Of. nr.88/30.01.2018 – data postarii: 15.02.2018
 48. Legea Prevenirii nr.270/22.12.2017. Of. nr.1037 din 28.12.2017.  Data intrarii in vigoare : 17 ianuarie 2018 – data postari:12.01.2018
 49. Legea nr.37/2018 privind promovarea transportului ecologic – data postarii 05.02.2018
 50. G. nr.942/20.12.2017 privind aprobarea Planului national de gestionare a deseurilor . M.Of. nr.11/05.01.2018- data postarii 08.01.2018
 51. U.G nr. 48/2017 – modificarea si completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu – data postarii 03.07.2017
 52. ORDONANTA DE URGENTA nr. 46 din 30 iunie 2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta
 53. LEGE nr. 166 din 12 iulie 2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor
 54. ORDONANTA DE URGENTA 53 din 4 august 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii EMITENT:   Guvernul PUBLICAT IN: Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017
 55. ORDIN nr. 70 din 23 ianuarie 2018 privind modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia EMITENT: Ministerul Mediului, PUBLICAT IN: Monitorul Oficial nr. 118 din 7 februarie 2018
 56. HOTARARE nr. 942 din 20 decembrie 2017 privind aprobarea Planului national de gestionare a deseurilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT IN: Monitorul Oficial nr. 11 din 5 ianuarie 2018 Data intrarii in vigoare : 5 ianuarie 2018 data postarii 11.01.2018
 57. ORDIN nr. 70 din 23 ianuarie 2018 privind modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia EMITENT: Ministerul MediuluiPUBLICAT IN: Monitorul Oficial nr. 118 din 7 februarie 2018 Data intrarii in vigoare : 7 februarie 2018 data 13.02.2018
 58. Ordinului Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor nr.1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu,
 59. Hotararea de Guvern 17/ 27 ianuarie /2021 pentru modificarea si  completarea si Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia
 60. LEGE nr. 123 din 10 iulie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului ;
 61. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 136 din 28 decembrie 2021 pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI; PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1241 din 29 decembrie 2021;

 1. Ordonanţă nr. 2 din 11 august 2021 privind depozitarea deşeurilor;
 2. HOTĂRÂRE nr. 257 din 15 aprilie 2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului;
 3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor
 4. LEGE nr. 181 din 14 iunie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiantEMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI       PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 23 iulie 2019
 5. Hotararea de Guvern nr.756/2022 pentru modificarea si completarea Anexei nr.2 la Legea nr.121/2019 evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant;
 6. Legea nr.127/2024 pentru aprobarea OUG nr.5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice. M.Of. nr. 441/14.05.2024
 7. Legea nr. 68/2024 privind aprobarea OUG nr. 44/2019 pentru modificarea ?i completarea OUG nr. 5/2015 privind de?eurile de echipamente electrice si electronice. M.Of. nr.272/29.03.2024
 8. Legea nr.72/2024 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 93/2020 pentru modificarea si completarea art. 38 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice. M.Of. nr.272/29.03.2024
 9. Ordinul nr. 701/2024 privind aprobarea Instructiunilor de utilizare a aplicatiei informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilitatii deseurilor (SIATD), în vederea monitorizarii si verificarii corectitudinii tranzactiilor cu deseuri de ambalaje, anvelope, echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori portabili în sistemul raspunderii extinse a producatorului, precum si în vederea monitorizarii si verificarii tranzac?iilor cu de?euri municipal. M.Of. nr.331/10.04.2024.
 10. HG nr. 287/28.03.2024 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1.021 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2019 privind poluantii organici persistenti (reformat). M.Of. nr.292/03.04.2024
 11. Legea nr.68/2024 privind aprobarea OUG nr.44/2019 pentru modificarea si completarea OUG nr.5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice. M.Of. nr. 272/ 29.03.2024
 12. Ordinul nr.510/2024 al ministrului mediului, apelor si padurilor pentru modificarea Ghidului specific – Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului national de redresare si rezilienta, componenta C3 – Managementul deseurilor, investitia I1. Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al deseurilor municipale la nivel de judet sau la nivel de orase/comune, subinvestitia I1.D. – Construirea instalatiilor de reciclare a deseurilor pentru a îndeplini tintele de reciclare din pachetul de economie circulara, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 2.606/2022.M.Of. nr. 218 /15.03.2024.
 13. Ordinul nr. 209/2024 privind modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distan?a. M.Of. nr.122/13.02.2024
 14. Ordinul nr.14/2024 privind modificarea tarifelor de acordare si mentinere a licentelor/autorizatiilor eliberate în domeniul serviciilor de utilitati publice aflate în sfera de reglementare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice. M.Of. nr.73/26.01.2024
 15. Legea nr. 4/2024 pentru aprobarea OUG nr.112/2022 privind instituirea unor masuri pentru stimularea investitiilor cu finantare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficien?ei energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari ?i întreprinderi mici ?i mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorita?ilor publice locale, precum ?i unele masuri în domeniul specializarii inteligente, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. M.Of. nr.13/08.01.2024
 16. Ordonanța de urgența nr. 114/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor. M.Of. nr.1138/15.12.2023
 17. G. nr. 1.215/ 29.11.2023 privind aprobarea Strategiei pe termen lung a României pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera – România Neutra în 2050. M.Of. nr.1103/07.12.2023

 

Aviz privind Planul de eliminare a deseurilor provenite din constructii, reabilitari, demolari si amenajari de spatii verzi de pe raza municipilui Ploiesti

In conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 476/20.12.2012, incepand cu data de 21.01.2013, R.A.S.P. Ploiesti, prin Biroul Protectia Mediului, va elibera Avizul privind Planul de eliminare a deseurilor provenite din constructii, reabilitari, demolari si amenajari de spatii verzi de pe raza municipilui Ploiesti.

Acte necesare eliberarii Avizului privind Planul de eliminare a deseurilor provenite din constructii, reabilitari, demolari si amenajari de spatii verzi de pe raza municipilui Ploiesti:

Cerere pentru eliberarea Avizului ( prelungirii Avizului) privind Planul de eliminare al deseurilor provenite din constructii, reabilitari, demolari si amenajari spaţii verzi;
Planul de eliminare al deseurilor provenite din constructii, reabilitari, demolari si amenajari spatii verzi.

Date de contact

Persoane de contact: Calin Florin Bogdan / Dragos Manu

Telefon: 0244-541071 int. 114

E-mail: protectiamediului [at] rasp.ro

Formular de contact