Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Biroul Iluminat Public

Serviciul de iluminat public din municipiului Ploiesti s-a organizat in functie de marimea sistemului de iluminat public si gradul de dezvoltare economico-sociala ale localitatii.
Organizarea si desfasurarea serviciului de iluminat public in municipiul Ploiesti s-a realizat in vederea satisfacerii unor cerinte de utilitate publica ale comunitatii locale.

Serviciul de iluminat public s-a prevazut pe toate caile de circulatie publica din municipiul Ploiesti, cu respectarea principiilor ce guverneaza organizarea si functionarea serviciilor de gospodarie comunala.

  1. Monitorizarea si verificarea prestarii Serviciului de Iluminat Public, conform prevederilor contractuale si cu respectarea Regulamentului Serviciului de Iluminat Public;
  2. Urmarirea si indeplinirea indicatorilor de performanta specifici serviciului de iluminat public;
  3. Eficientizarea functionarii serviciului de iluminat public prin implementarea solutiilor tehnologice moderne( LED, telegestiune);
  4. Gestionarea solicitarilor si feed- back- lui cetatenilor pentru a asigura imbunatatirea calitatii serviciului de iluminat public.

Activitatile specifice serviciului de iluminat public se organizeaza si se desfasoara pe baza caietului de sarcini si regulamentui serviciului, prin care se stabilesc nivelurile de iluminare sau luminanta, dupa caz, indicatorii de performanta ai serviciului, conditiile tehnice, raporturile dintre operator si utilizator, precum si modul de tarifare, facturare si incasare a contravalorii serviciului prestat.
Auditul secvential si documentatia tehnico-economica aprobata prin Hotarare a Consiliul Local definesc componentele sistemului de iluminat public si starea lor.

Activitatile Biroului Iluminat Public vizeaza:

 Reabilitare iluminat public;
 Mentinere-intretinere iluminat public;
 Citire contori energie electrica;
 Activitatea de iluminat ornamental;
 Monitorizarea contractului de asistenta tehnica si service ceasuri publice;
 Administrarea cutiilor de racordare la reteaua electrica si asigurarea alimentarii cu energie electrica a manifestarilor;
 Monitorizarea executiei focurilor de artificii.

Serviciul de iluminat public trebuie sa indeplineasca, la nivelul municipiului Ploiesti, concomitent, urmatoarele conditii de functionare:

 continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;
 adaptabilitatea la cerintele concrete, diferentiate in timp si spatiu, ale comunitatii locale;
 satisfacerea judicioasa, echitabila si nepreferentiala a tuturor membrilor comunitatii locale, in calitatea lor de utilizatori ai serviciului;
 tarifarea conform contractului pentru serviciul prestat;
 administrarea si gestionarea serviciului in interesul comunitatii locale;
 respectarea reglementarilor specifice in vigoare din domeniul transportului, distributiei si utilizarii energiei electrice;
 respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevazute de normele interne si ale Uniunii Europene in acest domeniu, care sunt identice cu cele ale CIE.

– Legea nr.52/2003 (*actualizata*) privind transparenta decizionala in administratia publica.
– Legea nr.544/12.03.2001 (*actualizata*) privind liberul acces la informatiile de interes public.
– Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Mun. Ploiesti
– Legea nr. 123 din 2012 (*actualizata*)- Legea energiei electrice şi a gazelor naturale
– Legea nr. 230 din 7 iunie 2006 (*actualizata*) – Legea serviciului de iluminat public
– Legea nr. 51 din 8 martie 2006 (*actualizată*) – Legea serviciilor comunitare de utilitati publice
– ORDIN nr. 77 din 14 martie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public
– ORDIN nr. 86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public
– ORDIN nr. 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public

SC LUXTEN LIGHTING Company SA, in baza contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public nr.771/12.01.2024  .

Aviz de amplasament

Taxa de eliberare aviz de amplasament fata de reteaua de iluminat public este de 200 RON fara TVA pentru fiecare plan la scara 1:500 format A3, continut de documentatia de avizare, conform Hotararii nr. 3 a C.A. R.A.S.P. din 22.03.2013. 

Date de contact

Persoana de contact: ing. Marian Manea – Sef birou

Telefon: 0244-541071 int. 123
E-mail: iluminatpublic [at] rasp.ro

Formular de contact