Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Biroul Juridic-Contencios, Contracte

descriere

 Asigura asistenţa de specialitate conducerii Regiei, precum si tuturor birourilor/compartimentelor/serviciilor din cadrul R.A.S.P. Ploiesti;
 Asigura interpretarea si informarea unitara a dispozitiilor legale/problemelor juridice cu care este sesizat sau pe care le initiaza, la nivelul birourilor/compartimentelor/serviciilor Regiei; 
 Susţine interesele si apara drepturile R.A.S.P. Ploiesti, conform legii, în fata instanţelelor de judecată sau celor de arbitraj, in cauzele în care este implicata aceasta;
 Reprezinta R.A.S.P. Ploiesti, pe bază de delegare/imputernicire, în domeniile proprii de activitate în faţa instanţelor judecătoreşti, arbitrale, a altor organe jurisdicţionale, organe ale puterii sau administraţiei de stat, organe de urmărire penală, cabinete notariale, precum şi în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, protejand drepturile şi interesele Regiei, în condiţiile legii; 
 Depune toate diligentele pentru protejarea intereselor Regiei in fata instantelor judecatoresti, in exercitarea atributiilor de reprezentare a interesului R.A.S.P. Ploiesti , in conformitate cu legislatia in vigoare; 
 Raspunde de legalitatea avizelor date asupra măsurilor ce urmează a fi luate de conducerea Regiei, precum si de legalitatea punctelor de vedere exprimate in scris în legatura cu aspectele legale asupra carora este sesizat/se autosesizeaza; 
 Promoveaza, cu avizul conducerii, cereri de chemare in judecata si alte cereri solicitate si justificate cu acte de personalul/responsabilii de procese din cadrul compartimentelor/birourilor/serviciilor; 
 Semnalează eventualele deficienţe in aplicarea dispozitiilor legale constatate în activitatea desfasurata de R.A.S.P si propune măsuri de remediere şi prevenire a unor astfel de deficienţe;
 Realizeaza orice lucrari cu caracter juridic rezultate din acte normative sau dispuse de conducerea Regiei;
 Verifica indeplinirea recomandarilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori,  in domeniul propriu de activitate;
 Asigura confidentialitatea informatiilor juridice care au caracter secret;

 Urmareste respectarea principiilor si procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica;
 Asigura planificarea anuala de achizitii si organizarea procedurilor de achizitie publica pentru bunuri/servicii/lucrari, analiza de oferta, in conformitate cu prevederile legale si face propunerile de validare a rezultatelor;
 Asigura eficienta utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
 Intocmeste si pastreaza dosarul achizitiei publice pentru fiecare contract de achizitie publica atribuit, pe toata durata in care contractul produce efecte juridice;
 Dupa incheierea contractelor de achizitie publica intocmeste rapoartele, fisele si documentele care trebuie Inaintate la A.N.R.M.A.P., Ministerul Finantelor Publice, Directia Generala a Finantelor Publice;
 Asigura analiza si monitorizarea derularii proceselor de achizitii, propune masuri de imbunatatire;
 Asigura urmarirea derularii contractelor (constituirea garantiei de buna executie, intrarea in efectivitate, indeplinirea obligatiilor asumate si receptii partiale, receptia finala si restituirea garantiei).

Lege nr. 98 din 2016 – privind achizițiile publice

Lege nr. 99 din 2016 – privind achizițiile sectoriale

Lege nr 100 din 2016 – privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

Lege nr. 101 din 2016 – privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Date de contact

Persoana de contact: cons. jur. Sorin Vasile Peticila – sef birou

Telefon: 0244-541071 int. 108

E-mail: juridic [at] rasp.ro, achizitiipublice [at] rasp.ro

Formular de contact