Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Biroul Apa-Canal

Biroul Apa Canal exercita coordonarea si controlul calitatii serviciului de alimentare cu apa si canalizare, obiect al contractului de concesiune incheiat cu operatorul.

Verifica respectarea si aplicarea prevederilor regulamentului serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si a legislatiei in vigoare in relatia utilizator-operator si asigura relatia cu publicul prin sistemul de primire a solicitarilor, sesizarilor si reclamatiilor scrise la Registratura R.A.S.P. si asigura consultanta pentru cetateni prin acordarea de audiente zilnice la Biroul Apa Canal sau audiente saptamanale la conducerea R.A.S.P.

Biroul Apa Canal asigura relatia cu publicul prin sistemul de primire a solicitarilor, sesizarilor si reclamatiilor scrise la Registratura R.A.S.P. si  asigura consultanta pentru cetateni prin acordarea de audiente zilnice la Biroul Apa Canal au audiente saptamanale la conducerea R.A.S.P.

Biroul Apa Canal primeste in regim controlat sesizarile de la cetateni,agenti economici sau institutii publice, referitoare la serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare, le analizeaza si verifica in teren individual sau impreuna cu operatorul apa canal si formuleaza raspunsuri in termenul legal prevazut de legislatia in vigoare.

Pentru serviciile mentionate mai jos, solicitantul se va adresa operatorului S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L. la sediul din Ploiesti, str. Bobalna nr. 10, Biroul Relatii cu Clientii de unde va primi un formular de cerere pentru fiecare tip de solicitare:
– Incheiere contract de alimentare cu apa si preluarea apelor uzate (persoane fizice, persoane juridice, asociatii de proprietari), schimbarea adresei de facturare;
– Executarea unui bransament apa/ de racord canal;
– Executarea unei separatii tehnice;
– Eliberarea acordului de constituire a asociatiei de proprietari;
– Programare in audienta;
– Modificare de contract;
– Rebransare;
– Montare de contor;
– Aviz amplasament;
– Rezilierea contractului (persoane fizice, persoane juridice persoane juridice);
– Explicatii privind factura, consumul de apa, informatii despre tarife;
– Verificarea metrologica a contorului.

Solicitarile/sesizarile scrise adresate conducerii R.A.S.P., pot fi depuse la Registratura R.A.S.P. zilnic, in intervalul programului de lucru zilnic: luni – joi, in intervalul 08:00 – 16:30, vineri in intervalul 08:00 – 14:00. Programarile pentru audiente la conducerea R.A.S.P. se fac  la Secretariatul R.A.S.P.

    • Biroul Apa Canal monitorizeaza si urmareste derularea contractului de concesiune incheiat cu operatorul  serviciului  public apa-canal si a modului in care sunt respectate prevederile regulamentului serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare si a contractelor de furnizare-prestare incheiate intre operator si utilizatori.

 urmarirea si monitorizarea activitatilor ce fac obiectul contractului  incheiat de Municipiul Ploiesti cu operatorul de servicii publice de alimentare cu apa si canalizare;

 urmarirea permanenta a  aplicarii si respectarii de catre concesionar a obligatiilor stabilite prin contract  precum si a cerintelor legale si de reglementare in domeniul serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, in scopul asigurarii exigentelor consumatorilor pe intreaga durata a exploatarii

 urmarirea  punerii in aplicare si verificarea respectarii de catre operator si de utilizatori a prevederilor Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Ploiesti;

 monitorizarea implementarii proiectelor de  investitii generate de contractul de concesiune privind serviciul public de alimentare cu apa potabila si de canalizare in municipiul Ploiesti, si corelarea acestora cu celelalte programe ale Consiliului Local si cu nevoile populatiei;

 monitorizarea si controlul periodic al modului de realizare a indicatorilor de performanta prevazuti in licenta operatorului si regulamentul serviciului public de alimentare cu apa sicanalizare;

 asigurarea  interfetei intre operator si Consiliul Local in cadrul Comitetului de Coordonare;

 monitorizarea  si controlul permanent privind mentinerea in exploatare normala a intregului sistem public de alimentare cu apa si de canalizare, inclusiv realizarea de reparatii si interventii la aparitia unor avarii, incidente sau defectiuni;

 elaborarea documentatiei de specialitate pentru proiectele de hotarare ale Consilului Local, privind ajustarea tarifelor, programul de investitii al operatorului, elaborarea, modificarea, actualizarea regulamentul serviciului de alimentare cu apa si canalizare sau modificarea contractului de concesiune;

 primirea (in regim controlat), analiza si verificarea in teren, solutionarea cererilor, sesizarilor/reclamatiilor privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare; acordarea de consultanta si informatii in cadrul audientelor zilnice; solutionarea sesizarilor telefonice preluate de la Dispeceratul UAT sau Biroul Apa Canal;

 informarea cetatenilor asupra  masurilor luate de municipalitate in domeniul asigurarii alimentarii cu apa potabila a localitatii si canalizarii ;

 evaluarea periodica a calitatii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare pe baza informatiilor culese de la cetateni si din sistemele de monitorizare;

– Hotararea Consilului Local 183/29-04-2024 privind prelungirea duratei Contractului de Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimenatre cu apa si a srviciului de canalizare in municipiul Ploiesti incheiat cu APA NOVA PLOIESTI SRL la data de 14.06.2000, pe site-ul oficial al R.A.S.P. Ploiesti – Biroul Apa Canal. (ANEXE)
– Hotararea Consilului Local 31/20-02-2024 privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări și a programului de investiţii Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2024 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. (ANEXE)
– Hotarâre Consiliu Local nr. 603/16.11.2023 privind  avizarea ajustarii tarifelor de apa si canalizare.
– Hotarâre Consiliu Local nr. 63/28.02.2023 privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări și a programului de investiţii Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2023 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.
– Hotarâre Consiliu Local nr.320/21.12.2007 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in Municipiul Ploiesti;
– Legea nr. 51 din 08.03.2006 (republicata) serviciilor comunitare de utilitati publice;
 – Legea nr. 241 din 22.06.2006 (republicata) serviciului de alimentare cu apa si canalizare;
– HOTARÂRE A CONSILIULUI LOCAL Nr. 302 din 18 decembrie 2006 privind schimbarea denumirii Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti în Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti,
completarea obiectului de activitate al acesteia cu activitatea de colectare si tratare ape uzate si preluarea in administrare a statiei de epurare a Municipiului Ploiesti, aprobarea organigramei, statului de functii si numarul de personal ale Regiei Autonome de Servicii Publice
– Hotarare de Guvern nr. 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica;
– Hotarare Guvern nr.188 din 28.02.2002 (actualizata) pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;
– Hotarare Guvern nr.149 din 20 februarie 2002 privind stabilirea si ajustarea tarifelor pentru furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apa in municipiul Ploiesti – modificata si completata de Hotararea nr. 1643 din 22 noiembrie 2006
– Ordinul A.N.R.S.C nr. 88 din 20 martie 2007, pentru aprobarea Regulamentului- cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;
– Ordinul A.N.R.S.C nr. 89 din 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini –cadru al serviciului de alimentare cu apa si canalizare;
– ORDIN nr. 662 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor
ORDIN nr. 1.798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu
– HOTARÂRE A CONSILIULUI LOCAL Nr. 164 din 31 mai 2011 privind modificarea si completarea HCL 90/2010
– HOTARÂRE A CONSILIULUI LOCAL Nr. 90 din 31 martie 2010 privind modificarea si completarea HCL 320/21.12.2007
 HOTARÂRE A CONSILIULUI LOCAL Nr. 16 din 31 ianuarie 2011 privind modificarea si completarea HCL 320/21.12.2007

Începând cu data de 01-12-2023  

-se actualizează tariful la apa potabila cu valoarea de 4,76 lei/mc (fară TVA),  5,19lei/mc (cu TVA)si tariful de canalizare cu valoarea de 2,12 lei/mc (fară TVA), 2,31lei/mc(cu TVA).  Cota legala de TVA pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare este de 9%.

 – tarifele aplicate de catre operatorul S.C.Apa Nova Ploiești SRL sunt aprobate de către Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice cu Decizia nr.176/23-11-2023. Aceste tarife se vor aplica începând cu data de 01.12.2023.

Începând cu data de 01-05-2023  

-se actualizează tariful la apa potabila cu valoarea de 4,63 lei/mc (fară TVA),  5,05lei/mc (cu TVA)si tariful de canalizare cu valoarea de 2,08 lei/mc (fară TVA), 2,27lei/mc(cu TVA).  Cota legala de TVA pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare este de 9%.

 – tarifele aplicate de catre operatorul S.C.Apa Nova Ploiești SRL sunt aprobate de către Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice cu Decizia nr.76/20-04-2023. Aceste tarife se vor aplica începând cu data de 01.05.2023.

Începând cu data de 01-01-2023  

-se actualizează tariful la apa potabila cu valoarea de 4,05 lei/mc (fară TVA),  4,41lei/mc (cu TVA)si tariful de canalizare cu valoarea de 1,81 lei/mc (fară TVA), 1,97lei/mc(cu TVA).  Cota legala de TVA pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare este de 9%.

 – tarifele aplicate de catre operatorul S.C.Apa Nova Ploiești SRL sunt aprobate de către Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice cu Decizia nr.225/07-12-2022. Aceste tarife se vor aplica începând cu data de 01.01.2023.

Date de contact

Persoana de contact: ing. Gabriela Popescu – Sef Birou

Telefon: 0244-541071 int. 110
E-mail: apacanal [at] rasp.ro

Formular de contact