Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Biroul Salubritate si Protectia Mediului

Este parte componenta a serviciilor publice de gospodarire comunala, avand obiectul principal - protectia sanatatii oamenilor si a mediului impotriva tuturor factorilor ce pot fi generati de colectarea, transportarea, tratarea, reciclarea si/sau depozitarea deseurilor urbane, de zapada si gheata de pe caile de circulatie in anotimpul friguros, precum si de populatiile de rozatoare si de insecte si de diferite surse de contaminare cu germeni patologici.

 • monitorizarea serviciului public de salubrizare pentru activitatile de curatenie cai publice si deszapezire, dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public al muncipiului Ploiesti si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare, in conformitate cu cerintele legale si de reglementare;
 • verificarea respectarii prevederilor Regulamentului cadru al serviciului de salubritate atat de catre operatorii de salubritate cat si de catre cetateni;
 • monitorizarea respectarii programelor stabilite cu operatorii de salubritate;
 • respectarea clauzelor contractuale de catre operatorii de salubritate, referitoare la numarul de utilaje si personalul calificat, a conditiilor financiare prin confirmarea calitativ-valorica (tarife) a prestatiilor;
 • asigurarea continuitatii serviciului din punct de vedere cantitativ si calitativ, conform conditiilor contractuale reglementate;
 • satisfacerea cerintelor cetatenilor prin rezolvarea sesizarilor, in cel mai scurt timp;
 • incadrarea costurilor desfasurarii activitatii in bugetul alocat si aprobat;
 • Monitorizarea serviciului public de salubrizare pentru activitatile de curatenie cai publice si deszapezire, dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public al muncipiului Ploiesti si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare, in conformitate cu cerintele legale si de reglementare.
 • Verificarea respectarii prevederilor Regulamentului cadru al serviciului de salubritate atat de catre operatorii de salubritate cat si de catre cetateni.
 • Monitorizarea respectarii programelor stabilite cu operatorii de salubritate.
 • Respectarea clauzelor contractuale de catre operatorii de salubritate, referitoare la numarul de utilaje si personalul calificat, a conditiilor financiare prin confirmarea calitativ-valorica (tarife) a prestatiilor.
 • Asigurarea continuitatii serviciului din punct de vedere cantitativ si calitativ, conform conditiilor contractuale reglementate.
 • Satisfacerea cerintelor cetatenilor prin rezolvarea sesizarilor, in cel mai scurt timp.
 • Incadrarea costurilor desfasurarii activitatii in bugetul alocat si aprobat.

 cu

 • Verificarea desfasurarii activitatilor specifice de salubrizare in mod corespunzator de catre operatorii de salubritate pe domeniul public al municipiului Ploiesti;
 • curatenie cai publice si deszapezire;
 • dezinsectie, deratizare, dezinfectie (zonele verzi ale domeniului public si privat, institutii publice si unitati de invatamant subordonate Consiliului Local);
 • colectare cadavre de animale de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj.
 • Urmarirea prin sistem GPS, a traseelor de lucru pe care trebuie sa le parcurga fiecare autovehicul, de la momentul inceperii executiei serviciilor si pana la finalizarea acestora, conform programelor aprobate.
 • Verificarea documentelor de modificare si ajustare a tarifelor si preturilor aferente serviciului public de salubrizare.
 • Urmarirea realizarii indicatorilor de performanta prevazuti in contractele aflate in monitorizare pentru activitatile de curatenie cai publice si deszapezire, dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectare cadavre de animale de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj.
 • Elaborarea prognozelor anuale pentru necesarul de resurse financiare (alocate din bugetul regiei sau din bugetul local), in vederea derularii optime a contractelor si a programelor investitionale de a caror monitorizare este raspunzator.
 • Verificarea prestarii serviciilor cu utilaje si tehnologii performante, care sunt cat mai putin poluante si in conformitate cu contractele incheiate.
 • Verificarea respectarii tuturor prevederilor, normelor si regulamentelor privind manipularea si utilizarea produselor biocide si prin colectarea si eliminarea, in conformitate a tuturor deseurilor periculoase generate, conservarea si protejarea mediului inconjurator.
 • Colaboarea cu Serviciul Dispecerat Sesizari si Relatii Publice prin identificarea sesizarilor specifice activitatii proprii, constatate in teren (impreuna cu reprezentantul operatorului), aplicarea de masuri in vederea solutionarii operative si monitorizarea rezolvarii acestora de catre factorii implicati.
 • H.C.L. nr. 332/31.07.2023 privind ajustarea tarifelor pentru activitatile de curatenie cai publice si deszapezire aferente Acordului-cadru nr. 10073/17.05.2022 avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in municipiul Ploiesti.
 • Contract subsecvent nr. 8847/09.05.2024 incheiat in baza Acordului-cadru nr. 7925/28.04.2023 avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare in municipiul Ploiesti.
 • Contract de servicii nr. 10114/29.05.2024 privind serviciul de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiesti si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare.
 • Contract subsecvent nr. 31519/28.12.2023 incheiat in baza Acordului-cadru nr. 10073/17.05.2022 avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de curatenie cai publice si deszapezire in municipiul Ploiesti.
 • H.C.L. 561/31.10.2022 privind aprobarea documentatiei necesare delegarii gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare in municipiul Ploiesti.
 • H.C.L. nr. 114/31.03.2022 referitoare la modificarea Hotararii de Consiliu Local nr. 384/14.10.2019 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au incheiat contract de salubrizare si beneficiaza de aceste servicii modificata prin H.C.L. nr. 293/31.08.2021 so H.C.L. nr. 405/28.10.2021.
 • Contract nr. 1792/13.09.2016 de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in Zonele: 2 – Boldesti Scaeni si 6 Valea Doftanei si calitatea municipiului Ploiesti de membru in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova” – incheiat cu S.C. Rosal Grup S.A.
 • H.C.L. nr. 34/27.02.2019 referitoare la modificarea si completarea Hotararii de Consiliu Local nr. 218/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare in municipiul Ploiesti.
 • H.C.L. nr. 405/28.10.2021 referitoare la modificarea H.C.L. nr. 384/14.10.2019 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au incheiat contract de salubrizare si beneficiaza de aceste servicii modificata prin H.C.L. nr. 172/28.05.2020 si H.C.L. nr. 293/31.08.2021.
 • Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicata si actualizată.
 • Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată şi actualizată.
 • Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 82/2015.
 • Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
 • Legea nr. 233/23.04.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.
 • Legea nr. 144/12.07.2016 pentru modificarea art. 2 lit. a din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
 • Ordin nr. 640/30.09.2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile de salubrizare, precum si de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deseurilor si a taxelor de salubrizare.
 • Ordonanta de urgenta nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, actualizata.
 • Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizitiile publice, actualizata.
 • Ordonanta nr. 21/30.01.2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, actualizata.
 • SR EN ISO 9001: 2015 “Sisteme de management al calitatii. Cerinte”
 • SR EN ISO 14001: 2015 “Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare”
 • SR ISO 45001: 2018 “Sisteme de management al sănătății și securității in munca. Cerinte si indrumari pentru utilizare.”

S.C. Coral Impex S.R.L.

S.C. Blue Planet Services S.A.

S.C. Rosal Grup S.A.

Date de contact

Persoana de contact: Bogdan Călin – sef birou

Telefon: 0244-541071 int. 121

E-mail: serviciulsalubritate [at] rasp.ro

Formular de contact