Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Biroul Retele, Contorizare si Repartitoare Costuri

(descriere)

 Desfasoara activitati privind repartizarea consumurilor si cheltuielilor pentru incalzire la asociatiile de proprietari care au incheiat contracte de prestari servicii cu RASP si care au montate repartitoare de costuri pentru incalzire;
 Urmareste , supravegheaza si verifica modul in care operatorul SC TERMO PLOIESTI SRL respecta cerintele si clauzele contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termica a Municipiului Ploiesti cu privire la exploatarea, intretinerea si functionarea, in regim normal, a retelelor de agent termic primar si secundar situate pe raza Mnicipiului Ploiesti;
 Coordoneaza activitatea de contorizare individuala si da recomandari privind caile de urmat pentru implementarea unor solutii specifice de contorizare individuala;
 Asigura implementarea si mentinerea Sistemul de Management Integrat in procesele din cadrul biroului;
 Participa la intalnirile dintre SC TERMO PLOIESTI SRL si asociatiile de proprietari in diferite zone ale orasului;
 Desfasoara activitati de relatii cu publicul.

 • urmarirea respectarii de catre operator a modului de exploatare normala a retelelor de agent termic primar si secundar, a bransamentelor pana la punctele de delimitare/separare, inclusiv realizarea in timp util, de catre factorii implicati, a reparatiilor si interventiilor la aparitia unor avarii, incidente sau defectiuni, in conformitate cu cerintele legale si contractuale privind serviciul public de transport de energie termica;
 • prestarea de servicii legate de montajul, exploatarea si service-ul sistemelor de repartizare a costurilor si consumurilor pentru incalzire (repartitoare de costuri) ;
 • prestarea de servicii legate de repartizarea lunara a costurilor si consumurilor de energie termica pentru incalzire;
 • cresterea satisfactiei cetatenilor si schimbarea atitudinii lor privind economisirea energiei si protectia mediului.
 1. Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public a Judetului Prahova de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie, transport, distributie al municipiului Ploiesti
 2. Contractul de distributie nr. 4505/28.07.2021 privind achizitionarea de la vanzator a echipamentelor prevazute in contract, precum si transportul, vanzarea si montajul acestora de catre distribuitor
 3. Contractul de licenta nr. 4533/29.07.2021 pentru utilizarea programului (software) „REP-ET” ce vizeaza exploatarea si administrarea repartitoarelor electronice de costuri
 4. Regulament de organizare si functionare a serviciului public centralizat al judetului Prahova de alimentare cu energie termica a municipiului Ploiesti in sistem unificat de producere-transport-distributie energie termica.
 5. Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica, cu modificarile si completarile ulterioare.
 6. Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile si completarile ulterioare.
 7. Hotararea Guvernului nr. 1588/2008 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 230/2007.
 8. Ordinul ANRSC nr. 343/2010, actualizat, pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatorii din imobilele de tip condominiu, in cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum.
 9. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.
 10. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 11. Legea nr. 161/2010 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului si a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori.
 12. Ordinul 483/2008 privind aprobarea contractului-cadru de furnizare a energiei termice.
 13. Hotararea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica modificata de Hotararea Guvenului nr. 609/2007
 14. Hotararea Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune
 15. Ordinul ANRE nr. 233 din 30 august 2004 pentru aprobarea unor reglementari privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica cu modificarile si completarile ulterioare.
 16. Ordinul ANRE nr. 255 din 13 octombrie 2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea in domeniul montarii si exploatarii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum in imobile de tip condominiu cu modificarile si completarile ulterioare.
 17. Ordinul ANRE nr. 239 din 20 decembrie 2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice
 18. Ordinul ANRE nr. 1 din 15 ianuarie 2020 privind aprobarea tarifelor si contributiilor banesti percepute de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei in anul 2020.
 19. Ordinul ANRE nr. 23/2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominium
 20. ORDIN nr. 87 din 22 iunie 2022 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor pentru montarea, punerea în funcțiune, repararea și exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor
 21. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, actualizata, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.
 22. Hotararea Guvenului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.
 23. Legea nr. 337/2006, actualizata, pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
 24. Legea nr. 121/04.08.2014 privind eficienta energetica, cu modificarile si completarile ulterioare.
 25. Legea nr. 196/20.07.2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.
 26. Legea nr.196 din 12 iulie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică şi pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 27. Hotararea Consiliului Local nr. 475/2022 privind atribuirea in mod direct a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat, in sistem productie, transport, distributie al municipiului Ploiesti si a documentelor generate de aceasta actiune.
 28.  

Date de contact

Persoana de contact: Ing. Madalina Toma – Sef birou

Telefon: 0244-541071 int. 122

E-mail: retelecontorizari [at] rasp.ro

Formular de contact