Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Biroul Retele, Contorizare si Repartitoare Costuri

(descriere)

 Desfasoara activitati privind repartizarea consumurilor si cheltuielilor pentru incalzire la asociatiile de proprietari care au incheiat contracte de prestari servicii cu RASP si care au montate repartitoare de costuri pentru incalzire;
 Urmareste realizarea lucrarilor de intretinere si reparatii, solutionarea avariilor, incidentelor sau defectiunilor si modul de exploatare si functionare a retelelor de transport si de distributie energie termica pentru incalzire, concesionate de catre VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL;
 Coordoneaza activitatea de contorizare individuala si da recomandari privind caile de urmat pentru implementarea unor solutii specifice de contorizare individuala;
 Asigura implementarea si mentinerea Sistemul de Management Integrat in procesele din cadrul biroului;
 Participa la intalnirile dintre VEOILA ENERGIE PRAHOVA SRL si asociatiile de proprietari in diferite zone ale orasului;
 Desfasoara activitati de relatii cu publicul.

 1. Contract de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public a Judetului Prahova de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie, transport, distributie pentru municipiul Ploiesti
 2. Contract de distributie nr. 4825/28.07.2016 privind achizitionarea de la vanzator a echipamentelor prevazute in contract, precum si transportul, vanzarea si montajul acestora de catre distribuitor
 3. Contract de licenta nr. 4826/28.07.2016 pentru utilizarea programului (software) „ELSACO REP-ET” ce vizeaza exploatarea si administrarea repartitoarelor electronice de costuri
 4. Regulament de organizare si functionare a serviciului public centralizat al judetului Prahova de alimentare cu energie termica a municipiului Ploiesti in sistem unificat de producere-transport-distributie energie termica.
 5. Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica, cu modificarile si completarile ulterioare.
 6. Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile si completarile ulterioare.
 7. Hotararea Guvernului nr. 1588/2008 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 230/2007.
 8. Ordin ANRSC nr. 343/2010, actualizat, pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatorii din imobilele de tip condominiu, in cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum.
 9. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.
 10. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 11. Legea nr. 161/2010 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului si a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori.
 12. Ordin 483/2008 privind aprobarea contractului-cadru de furnizare a energiei termice.
 13. Hotararea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica modificata de Hotararea Guvenului nr. 609/2007
 14. Hotararea Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune
 15. Ordinul ANRE nr. 233 din 30 august 2004 pentru aprobarea unor reglementari privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica cu modificarile si completarile ulterioare.
 16. Ordinul ANRE nr. 255 din 13 octombrie 2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea in domeniul montarii si exploatarii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum in imobile de tip condominiu cu modificarile si completarile ulterioare.
 17. Ordinul ANRE nr. 53 din 22 iunie 2017 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor juridice care desfasoara activitati de montare si exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum in imobile de tip condominiu.
 1. Ordin ANRE nr. 1 din 15 ianuarie 2020 privind aprobarea tarifelor si contributiilor banesti percepute de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei in anul 2020.
 2. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, actualizata, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. Hotararea Guvenului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.
 4. Legea nr. 337/2006, actualizata, pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
 5. Legea nr. 121/04.08.2014 privind eficienta energetica, cu modificarile si completarile ulterioare.
 6. Legea nr. 196/20.07.2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.
 7. Hotararea Consiliului Local nr. 37/2004 privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa centralizat al municipiului Ploiesti si a documentelor generate de aceasta actiune.
 8. Hotararea Consiliului Local nr. 318/21.12.2007 privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de alimentare cu energie termica in Municipiul Ploiesti si a caietului de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare centralizata cu energie termica.

Date de contact

Persoana de contact: Ing. Madalina Toma – Sef birou

Telefon: 0244-541071 int. 122

E-mail: retelecontorizari [at] rasp.ro

Formular de contact