Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Compartimentul Incalzire Urbana


 monitorizeaza modul de respectare si de derulare a contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termica a municipiului Ploiesti si a bunurilor aferente acestuia in concordanta cu prevederile Regulamentului serviciului aprobat de Consiliul Local;
 propune spre aprobare autoritatii administratiei publice locale programul anual de investitii a SACET;
 elaboreaza, in conformitate cu reglementarile-cadru emise de A.N.R.S.C., si supune spre aprobare autoritatii administratiei publice locale urmatoarele:

– regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica;
– caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica si pentru exploatarea SACET;
– contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica, dupa caz;

 monitorizeaza periodic realizarea obiectivelor cuprinse in programul anual de investitii SACET;
 urmareste indeplinirea clauzelor contractuale, pentru gestiunea delegata;
 comunica periodic datele solicitate de autoritatile de reglementare competente;
 elaboreaza si urmareste realizarea programului de contorizare a SACET;
 elaboreaza si actualizeaza formularele de raportare a calitatii, anexate la regulamentul serviciului de alimentare cu energie termica;
 analizeaza rapoartele prezentate periodic de operator privind controlul calitatii serviciului de alimentare cu energie termica;
 monitorizeaza si evalueaza mentinerea in exploatare normala a punctelor termice din municipiul Ploiesti, documentat prin fise de constatare (in colaborare cu operatorul);
 monitorizeaza si evalueaza realizarea indicatorilor de performanta ai intregului sistem de alimentare cu energie termica;
 urmareste respectarea cerintelor legale si de reglementare privind Serviciul public de alimentare cu energie termica produsa centralizat cu privire la modul de exploatare si functionare a punctelor termice ;
 verifica documentatia de modificare/ajustare a tarifelor elaborata de operatorul serviciului de alimentare cu energie termica, in conformitate cu prevederile contractului de delegare prin concesiune a serviciului de alimentare cu energie termica ;
 colaboreaza permanent cu Biroul Dispecerat Sesizari si Relatii Publice prin identificarea sesizarilor specifice activitatii proprii, aplicarea de masuri in vederea solutionarii operative si monitorizarea rezolvarii acestora de catre factorii implicati.

 1. Contract de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public a Judetului Prahova de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie, transport, distributie pentru municipiul Ploiesti; impreuna cu Actele Aditionale;

 

 1. Regulament de organizare si functionare a serviciului public centralizat al judetului Prahova de alimentare cu energie termica a municipiului Ploiesti in sistem unificat de producere-transport-distributie energie termic aprobat prin HCL Ploiesti nr. 36 / 26.02.2018 si nr.265 / 31.07.2018.

 

 1. Legislatia romana in vigoare conform careia se desfasoara activitatea Serviciului Public de Alimentare cu energie termica la nivelul municipiului Ploiesti:
 • Legea nr.50/29.07.1991,republicata – privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor ;
 • Legea nr.325 / 14.07.2006, actualizata – privind serviciul public de alimentare cu energie termica ;
 • Legea nr.215 / 23.04.2001 , republicata – a administratiei publice locale;
 • Legea nr.51 / 08.03.2006, republicata si actualizata – legea serviciilor comunitare de utilitati publice ;
 • Legea nr.213 / 17.11.1998, actualizata – privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;
 • OG nr.36/2006, actualizata – privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei;
 • OUG nr.70/2011 – privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece ;
 • Legea nr.88 / 04.07.2012 – privind aprobarea OUG nr.69/2011 pentru modificarea OG nr.36/2006 – privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate ;
 • Legea nr.196 / 31.10.2016 – privind venitul minim de incluziune ;

 

 1. Standarde internationale : ISO 9001 :2015, ISO 14001 :2015,  ISO 45001 :2018

 

          5.Hotarari, decizii, reglementari ale Autoritatii Publice Locale si ale Autoritatii de Stat:

 • HCL nr.37/30.03.2004 – privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa centralizat al municipiului Ploiesti si a documentelor generate de aceasta actiune ;
 • HCL nr.318/21.12.2007 – privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de alimentare cu energie termica in municipiul Ploiesti si a caietului de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica si exploatarea sistemului de alimentare centralizata cu energie termica ;
 • Ordinul A.N.R.S.C.nr.483/29.09.2008 privind aprobarea Contractului –cadru de furnizare a energiei termice ;
 • HCL nr.353/2011 – privind aprobarea ̎Studiului de fezabilitate privind zonele unitare de incalzire; 
 • HCL nr. 369/18.09.2018 privind aprobarea Strategiei locale de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție – transport – distribuție la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploieşti
 • HCL nr. 1/31.01.2019 – privind aprobarea ajustarii pretului de producere – transport – distribuție al energiei termice destinata SACET, livrata de catre operatorul Veolia Energie Prahova SRL in municipiul Ploiesti;
 • HCL nr. 62/23.03.2019 – privind transferul instalatiei de producere a agentului termic si a apei calde impreuna cu terenurile aferente din domeniul public al Judetului Prahova  ( CET Brazi) in domeniul public al Municipiului Ploiesti;
 •    HCL nr. 97/09.04.2019– privind aprobarea masurilor necesare asigurarii continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica in municipiul Ploiesti;
 •   HCL nr. 128/ 25.04.2019 – privind aprobarea Actului Aditional nr.4 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al Judetului Prahova de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie pentru Municipiul  Ploiești nr. 2776/5246/29.04.2004;
 • HCL nr. 129/25.04.2019 – privind aprobarea recuperarii diferentelor inregistrate datorita modificarii pretului combustibilului pe perioada 01.01.2016/28.02.2019;
 • HCL nr. 394/31.10.2019 – privind aprobarea ajustarii preturilor energiei termice destinata consumatorilor casnici ( populatie ) si noncasnici alimentati din SACET, livrata de catre operatorul Veolia Energie Prahova SRL in municipiul Ploiesti;
 • HCL nr.396/31.10.2019 privind  aprobarea documentatiei “Revizia la Strategia locala de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie la nivelul judetului Prahova pentru Municipiul  Ploiești” ;
 • HCL nr.58/27.02.2020 – privind aprobarea organigramei, a statului de functii, a Regulamentului de Organizare si Functionare ale RASP Ploiesti ;
 • HCL nr. 283/31.08.2020 – privind actualizarea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al Judetului Prahova de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie pentru Municipiul  Ploiești nr. 2776/5246/29.04.2004:
 • HCL nr. 506/28.12.2020 – privind revocarea HCL nr.396/31.10.2019 privind  aprobarea documentatiei “Revizia la Strategia locala de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie la nivelul judetului Prahova pentru Municipiul  Ploiești”;
 • HCL nr. 507/28.12.2020 – privind aprobarea Planului annual de evolutie a tarifelor din Proiectul “Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana”in vederea accesarii de fonduri europene, nerambursabile prin “ Peogramul operational infrastructura mare Axa prioritara 7” – Analiza Cost Beneficiu ;
 • HCL nr. 508/28.12.2020 – privind punerea la dispozitia proiectului “Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana-Etapa 1” a terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia:
 • HCL nr. 9/28.01.2021 – privind Revizia la Studiul de oportunitate privind gestiunea serviciului de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie la nivelul Judetului Prahova pentru Municipiul Ploiesti
 • HCL nr. 71/30.03.2021 – privind asigurarea masurilor de continuitate a Serviciului Public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie in Municipiul Ploiesti, in vederea avizarii unui pret unic pentru toti utilizatorii ca urmare a liberalizarii pretului la gaze naturale conform OUG nr. 1/2020.
 • HCL nr. 149/04.05.2021 – privind aprobarea “ Actualizarii Studiului privind stabilirea modalitatii optime de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie la nivelul Judetului Prahova pentru Municipiul Ploiesti;
 • HCL nr. 201/07.06.2021 – privind asocierea Municipiului Ploiesti cu Judetul Prahova si constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de producere, transport, distributie si furnizare de energie termica in sistem centralizat “TERMO PRAHOVA”.

Veolia Energie Prahova, conform HCL nr. 182/28.05.2015

Toggle Content

Pretul energiei termice începând cu 01.11.2019

 • Pretul energiei termice livrata de operatorul Veolia Energie Prahova in municipiul Ploiesti, consumatorilor noncasnici este de 451,38 lei/Gcal fara TVA ( 537,14 lei/Gcal cu TVA ) astfel:
  • 416,99 lei/Gcal fara TVA- reprezentand prêt energie termica aprobat prin HCL 394/31.10.2019
  • 34,39 lei/Gcal fara TVA – reprezentand diferenta unitara de recuperat ca urmare a modificarii pretului combustibilului in perioada 01.01.2016-28.02.2019 aprobat prin HCL 129/25.04.2019
 • Pretul energiei termice livrata de operatorul Veolia Energie Prahova in municipiul Ploiesti, consumatorilor casnici este de 349,74 lei/Gcal fara TVA ( 416,19 lei/Gcal cu TVA ) astfel :
  • 315,35 lei/Gcal fara TVA- reprezentand prêt energie termica aprobat prin HCL 394/31.10.2019
  • 34,39 lei/Gcal fara TVA – reprezentand diferenta unitara de recuperat ca urmare a modificarii pretului combustibilului in perioada 01.01.2016-28.02.2019 aprobat prin HCL 129/25.04.2019
 • Pretul local al energiei termice facturata populatiei de operatorul Veolia Energie Prahova in municipiul Ploiesti este de 186,97 lei/Gcal fara TVA ( 222,49 lei/Gcal cu TVA ) aprobat prin HCL 394/31.10.2019.

Date de contact

Persoana de contact: Toma Madalina / Ionescu Mihaela 

Telefon: 0244-541071 int. 111

E-mail: incalzireurbana @ rasp.ro

Formular de contact