Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Compartimentul Incalzire Urbana

Serviciul de iluminat public din municipiului Ploiesti s-a organizat in functie de marimea sistemului de iluminat public si gradul de dezvoltare economico-sociala ale localitatii.
Serviciul de iluminat public s-a prevazut pe toate caile de circulatie publica din municipiul Ploiesti, cu respectarea principiilor ce guverneaza organizarea si functionarea serviciilor de gospodarie comunala.

 monitorizeaza modul de respectare si de derulare a contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termica a municipiului Ploiesti si a bunurilor aferente acestuia in concordanta cu prevederile Regulamentului serviciului aprobat de Consiliul Local;
 propune spre aprobare autoritatii administratiei publice locale programul anual de investitii a SACET;
 elaboreaza, in conformitate cu reglementarile-cadru emise de A.N.R.S.C., si supune spre aprobare autoritatii administratiei publice locale urmatoarele:

– regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica;
– caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica si pentru exploatarea SACET;
– contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica, dupa caz;

 monitorizeaza periodic realizarea obiectivelor cuprinse in programul anual de investitii SACET;
 urmareste indeplinirea clauzelor contractuale, pentru gestiunea delegata;
 comunica periodic datele solicitate de autoritatile de reglementare competente;
 elaboreaza si urmareste realizarea programului de contorizare a SACET;
 elaboreaza si actualizeaza formularele de raportare a calitatii, anexate la regulamentul serviciului de alimentare cu energie termica;
 analizeaza rapoartele prezentate periodic de operator privind controlul calitatii serviciului de alimentare cu energie termica;
 monitorizeaza si evalueaza mentinerea in exploatare normala a punctelor termice din municipiul Ploiesti, documentat prin fise de constatare (in colaborare cu operatorul);
 monitorizeaza si evalueaza realizarea indicatorilor de performanta ai intregului sistem de alimentare cu energie termica;
 urmareste respectarea cerintelor legale si de reglementare privind Serviciul public de alimentare cu energie termica produsa centralizat cu privire la modul de exploatare si functionare a punctelor termice ;
 verifica documentatia de modificare/ajustare a tarifelor elaborata de operatorul serviciului de alimentare cu energie termica, in conformitate cu prevederile contractului de delegare prin concesiune a serviciului de alimentare cu energie termica ;
 colaboreaza permanent cu Biroul Dispecerat Sesizari si Relatii Publice prin identificarea sesizarilor specifice activitatii proprii, aplicarea de masuri in vederea solutionarii operative si monitorizarea rezolvarii acestora de catre factorii implicati.

1. Contract de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public a Judetului Prahova de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie, transport, distributie pentru municipiul Ploiesti;

2. Regulament de organizare si functionare a serviciului public centralizat al judetului Prahova de alimentare cu energie termica a municipiului Ploiesti in sistem unificat de producere-transport-distributie  energie termic aprobat prin HCL Ploiesti nr.318/2007 si modificat prin HCL Ploiesti nr .295/2012

3. Legislatia romana in vigoare conform careia se desfasoara activitatea Serviciului Public de Alimentare cu energie termica la nivelul municipiului Ploiesti:
•  Legea nr. 50/29.07.1991, republicata – privind autorizarea executarii constructiilorsi unele masuri pentru
realizarea locuintelor ;
•  Legea nr. 213/17.11.1998 – privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;
•  Legea nr. 215/23.04.2001 , republicata – a administratiei publice;
•  Legea nr. 325/14.07.2006-  privind serviciul public de alimentare cu energie termica ;
•  Legea nr. 51/08.03.2006, republicata -legea serviciilor comunitare de utilitati publice ;
•  HG nr. 1588/19.12.2007- pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 – privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
•  OUG nr. 70/2011 – privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece;
•  Legea nr.88/ 04.07.2012 – privind aprobarea OUG nr.69/2011 pentru modificarea OG nr.36/2006 – privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate;

4. Hotarari, decizii, reglementari ale Autoritatii Publice Locale si ale Autoritatii de Stat:
•  Ordinul AN.R.S.C.nr. 483/29.09.2008  privind aprobarea Contractului -cadru de furnizare a energiei termice;
•  H.C.L. Ploiesti nr. 37/30.03.2004 – privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa centralizat al municipiului Ploiesti si a documentelor generate de aceasta actiune;
•  H.C.L. Ploiesti nr. 353/2011 – Studiul de fezabilitate privind zonele unitare de incalzire;
•  H.C.L. Ploiesti nr. 152/2013 – privind aprobarea ajustarii pretului de producere. transport si distributie a energiei term ice livrate de catre SC Dalkia Termo Prahova in municipiul Ploiesti;
•  H.C.L. Ploiesti nr. 177/15.05.2013  – privind modificarea H.C.L. nr. 152/29.04.2013  – privind aprobarea ajustarii pretului de producere. transport si distributie a energiei termice livrate de catre SC Dalkia Termo Prahova in municipiul Ploiesti;
•  H.C.L. Ploiesti nr. 182/28.05.2015 – privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 37/30.03.2004 cu privire la aprobarea delegarii prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa centralizat al municipiului Ploiesti si a documentelor generate de aceasta actiune;
•  H.C.L. Ploiesti nr. 408/05.11.2015 – privind aprobarea ajustarii pretului local al energiei termice facturate populatiei in municipiul Ploiesti;
•  H.C.L. Ploiesti nr. 471 /26.11.2015 – privind aprobarea Regulamentului de acordare a subventiei la energia termica stabilita conform H.C.L. Ploiesti 408/05.11.2015 pentru sezonul 2015-2016;
•  H.C.L. Ploiesti nr. 531/21.12.2015  – privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 408/0S.11.2015  – privind aprobarea ajustarii pretului local al energiei term ice facturate populatiei in municipiul Ploiesti ;
•  HCL Ploiesti nr. 126/26.04.2016 – privind aprobarea organigramei, a statului de tunctii, a Regulamentului de Organizare si Functionare ale RASP Ploiesti;
•  HCL Ploiesti nr. 344/31.10.2016 – privind aprobarea ajustarii pretului local al energiei termice facturate populatiei in municipiul Ploiesti;
•  HCL Ploiesti nr. 421/21.12.2016 – privind aprobarea recuperarii diferentelor inregistrate datorita modificarii pretului combustibilului pe perioada noiembrie 2012 – decembrie 2015.

 

Veolia Energie Prahova, conform HCL nr. 182/28.05.2015

Pretul local al energiei termice livrate de Veolia Energie Prahova SRL

in Mun. Ploiesti este de 186,97lei/Gcal fara TVA, valabil de la 01.01.2018, stabilit in baza art. 23.01 din Contractul de Concesiune nr. 2776/5246/2004 si aprobat prin HCL nr. 129 din 27.04.2011.

Pretul local al energiei termice facturate populatiei de Veolia Energie Prahova SRL

 in Mun. Ploiesti este de 186,97 lei/Gcal fara TVA, valabil de la 01.04.2018, conform HCL nr. 407 din 31.10.2017, art. 1 alin. 3.

Date de contact

Persoana de contact: Ing. Mihaela Elena IONESCU 

Telefon: 0244-541071 int. 111

E-mail: incalzireurbana [at] rasp.ro

Formular de contact