Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Compartimentul Incalzire Urbana


–    Urmareste, supravegheaza si verifica modul in care operatorul respecta cerintele si clauzele contractului de delegare prin concesiune ai serviciului public de alimentare cu energie a Municipiul Ploiesti cu privier la exploatarea, intretinerea si functionarea in regim normal a punctelor termice si centralelor termice, bunuri aferente patrimoniului Primariei Municipiului Ploiesti, in concordanta cu prevederile Regulamentului serviciului aprobat de Consiliul Local;
–    participa, din punct de vedere tehnic, la elaborarea, in conformitate cu reglementarile-cadru emise de A.N.R.E., la urmatoarele:

 • regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica ;
 • caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica si pentru exploatarea SACET;

–    verifica, ulterior aprobarii de catre autoritatea administratiei publice locale, a programelor anuale de investitii a SACET si monitorizeaza periodic realizarea acestora cu privire la bunurile aferente patrimoniului Primariei Municipiului Ploiesti (puncte termice si centrale termice);
–    monitorizeaza, din punct de vedere tehnic, proiectele de investitii care privesc sistemul de producere si distributie apartinand patrimoniul public al municipiului Ploiesti (puncte termice si centrale termice) de alimentare cu energie termica.
–    comunica datele solicitate de autoritatile de reglementare competente;
–     elaboreaza si actualizeaza formularele de raportare a calitatii, anexate la regulamentul serviciului de alimentare cu energie termica;
–  verifica si analizeaza rapoartele prezentate periodic de operator privind controlul calitatii serviciului de alimentare cu energie termica si informeaza Consiliul Local si conducerea municipiului Ploiesti;
– monitorizeaza valorile parametrilor energiei termice in punctele termice din municipiul Ploiesti si consemneaza valorile in fise de evidenta a functionarii;
– verifica, evalueaza si analizeaza rapoartele prezentate periodic de operator privind indicatorii de performanta ai serviciului si ai intregului sistem de alimentare cu energie termica si informeaza Consiliul Local si conducerea municipiului Ploiesti;
– urmareste starea Punctelor Termice /Centrale Termice si a zonelor de protectie si siguranta ale acestora ;
– verifica cantitatile de energie termica facturate consumatorilor casnici si existenta documentelor de fundamentare care stau la baza solicitarii ajustarii pretului energiei termice, elaborate de operatorul serviciului de alimentare cu energie termica, in conformitate cu prevederile contractului de delegare prin concesiune;
– verifica Anexa nr. 9.1 si 9.2 la Contractul de delegare in colaborare cu personalul de specialitate al Serviciului Financiar-Contabilitate din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti ;
– intocmeste Raport tehnic de specialitate privind ajustarea tarifului / subventiei energiei termice, la solicitarea UAT Municipiul Ploiesti ;
– colaboreaza permanent cu Serviciul Dispecerat Sesizari si Relatii Publice prin identificarea sesizarilor specifice activitatii proprii, aplicarea de masuri in vederea solutionarii operative si monitorizarea rezolvarii acestora de catre factorii implicati.

 • supravegherea modului de prestare si furnizare a serviciului public de producere, transport si distributie a energiei termice pentru populatie de catre operator;
 • cresterea satisfactiei cetatenilor prin imbunatatirea conditiilor de viata ale acestora prin promovarea calitatii si eficientei serviciului de producere, transport si distributie a energiei termice si prin asigurarea continuitatii acestuia;
 • schimbarea atitudinii utilizatorilor privind protectia mediului inconjurator

 

 1. Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica – activitatea de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in municipiul Ploiesti nr. 20322/22.09.2023
 1. Regulament al serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie al Municipiului Ploiesti, aprobat prin HCL Ploiesti nr. 458/2023 Anexa 1 la Contract.
 1. Legislatia romana in vigoare conform careia se desfasoara activitatea Serviciului Public de Alimentare cu energie termica la nivelul municipiului Ploiesti:
 • Legea nr.50/29.07.1991,republicata – privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor ;
 • Legea nr. 325 / 14.07.2006, actualizata – privind serviciul public de alimentare cu energie termica ;
 • Legea nr. 215 / 23.04.2001 , republicata – a administratiei publice locale;
 • Legea nr. 51 / 08.03.2006, republicata si actualizata – legea serviciilor comunitare de utilitati publice ;
 • Legea nr. 213 / 17.11.1998, actualizata – privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;
 • OG nr. 36/2006, actualizata – privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei;
 • Legea nr. 483 / 2006 – privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, modificata prin OUG nr.69/2011 pentru modificarea OG nr. 36/2006;
 1. Standarde internationale :  ISO 9001 :2015, ISO 14001 :2015,  ISO 45001 :2018
 1. Hotarari, decizii, reglementari ale Autoritatii Publice Locale si ale Autoritatii de Stat:
 • HCL nr. 369/18.09.2018 privind aprobarea Strategiei locale de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție – transport – distribuție la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploieşti
 • HCL nr. 62/23.03.2019 – privind transferul instalatiei de producere a agentului termic si a apei calde impreuna cu terenurile aferente din domeniul public al Judetului Prahova ( CET Brazi) in domeniul public al Municipiului Ploiesti;
 • HCL nr. 97/09.04.2019– privind aprobarea masurilor necesare asigurarii continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica in municipiul Ploiesti;
 • HCL nr.396/31.10.2019 privind  aprobarea documentatiei “Revizia la Strategia locala de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie la nivelul judetului Prahova pentru Municipiul  Ploiești” ;
 • HCL nr. 506/28.12.2020 – privind revocarea HCL nr.396/31.10.2019 privind aprobarea documentatiei “Revizia la Strategia locala de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie la nivelul judetului Prahova pentru Municipiul  Ploiești”;
 • HCL nr. 507/28.12.2020 – privind aprobarea Planului annual de evolutie a tarifelor din Proiectul “Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana”in vederea accesarii de fonduri europene, nerambursabile prin “ Peogramul operational infrastructura mare Axa prioritara 7” – Analiza Cost Beneficiu ;
 • HCL nr. 508/28.12.2020 – privind punerea la dispozitia proiectului “Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana-Etapa 1” a terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia:
 • HCL nr. 9/28.01.2021 – privind Revizia la “ Studiul de oportunitate privind gestiunea serviciului de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de productie – transport – distributie la nivelul Judetului Prahova pentru Municipiul Ploiesti”;
 • HCL nr. 71/30.03.2021 – privind asigurarea masurilor de continuitate a Serviciului Public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de productie – transport – distributie in Municipiul Ploiesti, in vederea avizarii unui pre tunic pentru toti utilizatorii ca urmare a liberalizarii pretului de gaze natural conform OUG nr. 1/2020;
 • HCL nr. 149/04.05.2021 privind aprobarea “ Actualizarii Sudiului privind stabilirea modalitatii optime de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de productie – transport – distributie la nivelul Judetului Prahova pentru Municipiul Ploiesti”;
 • HCL nr. 358/25.08.2022 privind solicitarea de trecere din domeniul public al Judetului Prahova in domeniul public al Municipiului Ploiesti a bunurilor mobile si imobile aferente sistemului de producere, transport si distributie energie termica si apa calda.
 • HCL nr. 413/27.09.2022 aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, al Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.
 • HCL nr. 474/07.10.2022 privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind gestiunea serviciului de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie – transport – distributie al Municipiului Ploiesti si stabilirea modalitatii de gestiune a serviciului;
 • HCL nr. 475/11.10.2022 privind atribuirea in mod direct a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat, in system productie, transport distributie al municipiului Ploiesti;
 • HCL nr. 484/13.10.2022 privind completarea HCL nr. 358/25.08.2022 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti privind solicitarea de trecere din domeniul public al Judetului Prahova in domeniul public al Municipiului Ploiesti a bunurilor mobile si imobile aferente sistemului de producere, transport si distributie energie termica si apa calda, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HCL nr. 486/17.10.2022 privind aprobarea Actului Aditional al Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica-activitatea de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in municipiul Ploiesti nr. 19723/11.10.2022 incheiat cu Societatea TERMO Ploiesti SRL;
 • HCL nr. 565/03.11.2022 privind asocierea Municipiului Ploiesti cu Judetul Prahova in vederea realizarii lucrarilor de reparatii aferente functionarii CET Brazi.
 • Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 137/14.12.2022;
 • HCL nr. 695/28.12.2022 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice si a indicatorilor tehnico – economici in vederea imprementarii proiectului “ Reabilitare retele termice aferente SACET Ploiesti, pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana” – Etapa I;
 • HCL nr. 646/22.12.2022 privind mentinerea pretului local al energiei termice facturate populatiei in Municipiului Ploiesti – in perioada 01.01.2023 – 31.03.2023 de 186,97 lei/Gcal fara TVA;
 • HCL nr. 159/30.03.2023 privind aprobarea mentinerii pretului local al energiei termice facturate populatiei in Municipiului Ploiesti – in perioada 01.04.2023 – 30.04.2023 de 186,97 lei/Gcal fara TVA;
 • HCL nr. 308/13.07.2023 privind aprobarea aplicarii pretului local al energiei termice facturate populatiei in Municipiului Ploiesti – in perioada 15.07.2023 – 31.08.2023 de 186,97 lei/Gcal fara TVA;
 • HCL nr. 458/22.09.2023 privind atribuirea in mod direct a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat, in sistem productie, transport, distributie al municipiului Ploiesti;
 • HCL nr. 512/28.09.2023 privind modificarea HCL nr. 458/22.09.2023 privind atribuirea in mod direct a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat, in sistem productie, transport, distributie al municipiului Ploiesti nr. 20322/22.09.2023
 • HCL nr. 514/05.10.2023 privind aprobarea pretului local al energiei termice facturate populatiei in Municipiul Ploiesti.

SC TERMO PLOIESTI SRL, conform HCL nr. 458/22.09.2023.

 • Pretul energiei termice livrata de operatorul SC TERMO PLOIESTI SRL in municipiul Ploiesti,  este de 605,22 lei/Gcal fara TVA.
 • Pretul local al energiei termice facturate populatiei in Municipiul Ploiesti este de 186,97 lei/Gcal, fara TVA, incepand cu data adoptarii HCL nr. 514/05.10.2023 si pana la data de 31.03.2024

Date de contact

Persoana de contact: Toma Madalina 

Telefon: 0244-541071 int. 122

E-mail:   retelecontorizari @ rasp.ro
                  incalzireurbana @ rasp.ro

Formular de contact