Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Compartiment Achizitii Publice

descriere

ART.23.  Compartimentul Achizitii Publice are urmatoarele atributii:

 1. întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării   autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
 1. elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice / anexa privind achizitiile publice – achizitii directe;
 2. asigura cadrul legal necesar pentru achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări în condiții de eficiență economică și social si respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică și a organizării concursurilor de soluții, asa cum sunt definite in Lege (nediscriminarea, tratamentul egal, recunoașterea reciprocă, transparența, proporționalitatea, asumarea răspunderii);
 3. asigura eficienta utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
 4. asigura evitarea aparitiei unor situatii de natura sa determine existent unui conflict de interese si/ sau manifestarea concurentei neloiale, asa cum sunt definite de actele normative;
 5. elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;
 6. îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege;
 7. aplică şi finalizează procedurile de atribuire in conformitate cu actele normative ce reglementeaza activitatea de achizitii publice;
 8. realizează achiziţiile directe si studii de piata;
 9. constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
 10. participa in comisiile de evaluare a ofertelor si atribuire a contractelor de achizitii publice;
 11. elaboreaza note justificative, conform cerintelor legale;
 12. respecta si indeplineste sarcinile si obligatiile ce revin din implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala;
 13. analizeaza anual riscurile care impiedica atingerea obiectivelor, documentate prin rapoarte si elaboreaza anual planuri corespunzatoare in directia limitarii posibilelor consecinte ale acestor riscuri, pe care le transmite directorului in vederea avizarii.
 • asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări în condiţii de eficienţă economică şi socială.
 • reglementarea modului de realizare a achiziţiilor publicea a procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziţie publică.

1          LEGEA nr.98/ 19.05.2016 privind achizitiile publice.

2          LEGEA nr.99/ 19.05.2016 privind achizitiile sectoriale.

3          LEGEA nr.100/ 19.05.2016 privind achizitiile concesiunile de lucrari si       concesiunile de servicii.

4          LEGEA nr.101/ 19.05.2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune delucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

5          HOTARAREA nr. 395/ 02.07.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului cadru din LEGEA nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice.

Date de contact

Persoana de contact: Motoran Elena

Telefon: 0244-541071 int. 108

E-mail: achizitiipblice @ rasp.ro

Formular de contact