Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Biroul Monitorizare Transport Public Urban

descriere

 Monitorizeaza dezvoltarea si promovarea de catre operator a calitatii si eficientei transportului public local de persoane, in scopul asigurarii mobilitatii populatiei, in functie de necesitatile acesteia si dezvoltarea economica a municipiului Ploiesti.

 Urmareste ca exploatarea bunurilor concesionate sa se realizeze astfel incat sa se asigure executarea transportului public local de persoane in conditiile impuse de legislatia in vigoare privind regularitatea, siguranta, confortul si protectia mediului pe intreaga durata a contractului de delegare a gestiunii.

 Urmareste modul in care operatorul realizeaza modernizarea infrastructurii aferente transportului public local de persoane.

 Analizeaza propunerile de modificare/ajustare a tarifelor la transportul public local de persoane si se asigura ca la fundamentarea acestora s-a avut in vedere calculul gradului de suportabilitate al populatiei conform legislatiei in vigoare, in vederea supunerii pentru aprobarea/respingerea U.A.T. privind modificarea acestora;

 Monitorizeaza respectarea planului de transport prin asigurarea de catre operator a corelarii mijloacelor de transport cu nivelul fluxurilor de calatori.

 Participa in comisiile de invetariere a bunurilor proprietate publica si privata care compun infrastructura tehnico-edilitara concesionata de catre operator, conform dispozitiei U.A.T. Ploiesti.

 Participa impreuna cu reprezentantii U.A.T. Ploiesti in comisiile de specialitate intrunite pentru stabilirea tarifelor, structurii retelei de trasee, sau alte aspecte privind monitorizarea activitatii operatorului tinand cont de dezvoltarea economica a municipiului in concordanta cu cererile de transport si cu nivelul mobilitatii populatiei.

 Propune operatorului masuri pentru remedierea/inlaturarea eventualelor deficiente aparute in efectuarea serviciului delegat.

 Biroul Monitorizare Transport Public Urban din cadrul R.A.S.P. Ploiesti prin agentii sai constatatori (imputerniciti ai Primarului) are dreptul:

–          de a sanctiona operatorul in cazul in care acesta nu presteaza serviciul la parametrii de performanta, eficienta si calitate la care s-a obligat prin contractul nr. 18579/21644 din data de 04.11.2013, respectiv “Contractul de delegare a servicului de transport public local de persoane in Municipiul Ploiesti” (Anexa nr. 2 la HCL 425/25.10.2013);

–          de verificare a activitatii controlorilor de calatori ai operatorului de transport public local si a modului cum isi exercita acestia atributiile, putand propune masuri conducerii U.A.T. atunci cand se constata abateri disciplinare privind respectarea prevederilor legale in acest sens.

 Monitorizeaza nivelul indicatorilor de performanta semestriali si anuali ai operatorului stabiliti prin Anexa nr. 5 la contractul de delegare mai sus mentionat si intocmesc rapoarte semestriale si anuale catre U.A.T.

  Verifica daca mijloacele de transport puse in circulatie de catre operator:

–          Indeplinesc cerintele stabilite prin legislatia in vigoare;

–          Sunt intretinute si reparate astfel incat sa fie adecvate scopului pe care il deservesc, iar dispozitivele instalate sunt operationale;

–          Respecta numarul minim de compostoare conform contractului de delegare Cap. XI, Art. 23, Alin. (2);

–          Verifica daca operatorul are incheiate contracte de asigurari pentru calatorii/bunurile transportate.

 Verifica si monitorizeaza respectarea de catre operator a capacitatilor de transport si a programelor de circulatie impuse prin contractul de delegare a gestiunii.

 Monitorizeaza sistemul aparatului de transport public local de persoane, realizat (dispecerat) si a modului de rezolvare a sesizarilor si reclamatiilor.

 Verifica lunar realitatea, regularitatea si legalitatea facturilor si calculelor de decont emise de catre operator, reprezentand contravaloarea subventiiloracordate catre cetateni pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, precum si a documentelor justificative ce au stat la baza intocmirii acestora.

 Verifica respectarea de catre operator a oricarei alte obligatii conform Art. 8, Cap. VI din contractul de delegare a gestiunii transportului public local de persoane.

LEGE nr. 51/08.03.2006 (*republicata*) a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificarile si completarile ulterioare. 

LEGE nr. 92/10.04.2007 a serviciilor de transport public local cu modificarile si completarile ulterioare.

 
H.G. nr. 21/14.01.2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor 

ORDIN nr. 06/17.07.2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

 

ORDONANTA nr. 27/31.08.2011 privind transporturile rutiere.

 

ORDIN nr. 980/30.11.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

 

ORDIN nr. 1214/04.12.2015 pentru aprobarea normelor privind pregatirea si atestarea profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutier.

 

H.G. nr. 01/04.01.2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

 

ORDIN nr. 3310/31.10.2013 pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 240/1.614/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean.

 

ORDIN nr. 272/12.12.2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de personae.

 

ORDIN nr. 972/03.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local.

 

LEGE nr. 82/24.12.1991 a contabilitatii cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ORDIN nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ORDIN nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile.

 
ORDIN nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 
 LEGE nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. 
 H.C.L. nr. 425/25.10.2013 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane in municipiul Ploiesti 
 LEGE 98/19.05.2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare. 
 LEGE 100/19.05.2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii cu modificarile si completarile ulterioare. 
 H.C.L. nr. 126/26.04.2016 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti.

Date de contact

Persoana de contact: Viorel Leca – Sef birou

Telefon: 0244-541071 int. 120

E-mail:
 mtu [at] rasp.ro

Formular de contact