Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Biroul Administrativ si Deservire Auto

descriere

 • asigura planificarea, coordonarea si controlarea activitatii administrative (paza, curatenie, intretinere, protocol) si a celei privind deservirea auto;
 • urmareste modul de organizare si derulare a activitatilor de asigurare a realizarii suportului logistic necesar regiei, corespunzator cerintelor specifice activitatii administrative;
 • asigura aprovizionarea cu rechizite, materiale necesare pentru intretinere si alte materiale in vederea executarii reparatiilor din regie;
 • monitorizeaza derularea contractelor privind alimentarea cu apa, energie electrica, energie termica, canalizare, paza, a contractelor cu caracter administrativ, asigura continuitatea prin masuri privind reparatia si mentenanta instalatiilor, urmareste executarea lor si participa la receptii;
 • monitorizeaza (cantitativ/calitativ) derularea contractelor privind aprovizionarea compartimentelor functionale cu necesarul de resurse materiale aprobat de conducere prin emiterea comenzilor si a bonurilor de consum si participarea la receptii;
 • monitorizeaza periodic incadrarea in resursele aprobate a cheltuielilor privind convorbirile pe baza abonamentelor de telefonie mobile si linii directe, consumurile de apa, energie termica si electrica;
 • asigura realizarea actiunii de curatenie la sediul regiei si la statia de epurare prin personal specializat; urmareste, in permanenta, efectuarea curateniei si igienizarii spatiilor din incinta unitatii, inclusiv a grupurilor sanitare, etc.
 • organizeaza activitatea de exploatare, intreţinere şi reparare a mijloacelor de transport auto din dotare, monitorizeaza verificarea starii tehnice a acestora şi remedierea deficienţelor constatate;
 • tine evidenta consumului de combustibil, completeaza si elibereaza foile de parcurs pe care le prezinta sefului de serviciu;
 • monitorizeaza periodic incadrarea in resursele aprobate a cheltuielilor privind transportul in interes de serviciu si dupa caz transportul marfurilor cu autoturismele din dotare, analizeaza rezultatele si propune conducerii masuri de optimizare;
 • raspunde de cunoasterea instructiunilor de exploatare a autovehiculului deservit, elementele care ar putea produce defectiuni, diagnosticarea defectelor, etc.

..

 1. U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
 2. Regulamentul pentru aplicarea O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
 3. G. 27/2011 privind transporturile rutiere;
 4. OMT 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin  G. 27/2011privind transporturile rutiere;
 5. Regulamentul (CE) 1071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier;
 6. Regulamentul (CE) 1072/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri;
 7. Ordinul 1001/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin O.G. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii 980/2011;
 8. Legea 94/2016 pentru completarea O.G. 27/2011 privind transporturile rutiere;
 9. Legea 227/2015 privind Codul fiscal si H.G. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal – utilizarea autoturismelor exclusiv in scopul activitatii economice;
 10. Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
 11. G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;
 12. U. 57/2019 privind Codul administrative;
 13. Ordinul 3512/2008, al ministrului economiei si finantelor privind documentele financiar-contabile;
 14. U. 119/1999 (R) privind controlul intern si controlul financiar preventive;
 15. Ordin 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;
 16. Ordinul 1753/2004  normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv;
 17. Legea 82/1991  legea contabilitatii;
 18. Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor si protectia persoanelor;
 19. G. 301/2012 aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003;
 20. U.G. 78/2000privind regimul deșeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 21. Contractele de utilitati la nivel de institutie.
 22. Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 23. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;
 24. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
 25. Regulamentul UE 679/2016 Regulamentul General privind Protectia Datelor

 

Date de contact

Persoana de contact: Stefan Grozea – sef birou

Telefon: 0244-541071 int. 129

E-mail: administrativ @ rasp.ro

Formular de contact