Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Compartiment Deservire Auto

descriere

 1. Asigurara realizarea suportului logistic necesar regiei, corespunzator cerintelor specifice activitatii  administrative.
 2. Asigura activitatea de deservire auto pentru regie .

          

 

 1. organizeaza activitatea de exploatare, intreţinere şi reparare a mijloacelor de transport auto din dotare, monitorizeaza verificarea starii tehnice a acestora şi remedierea deficienţelor constatate;
 2. tine evidenta consumului de combustibil, completeaza si elibereaza foile de parcurs ;
 3. monitorizeaza periodic incadrarea in resursele aprobate a cheltuielilor privind transportul in interes de serviciu si dupa caz transportul marfurilor cu autoturismele din dotare, analizeaza rezultatele si propune conducerii masuri de optimizare;
 4. raspunde de cunoasterea instructiunilor de exploatare a autovehiculului deservit, elementele care ar putea produce defectiuni, diagnosticarea defectelor, etc.

DESERVIRE AUTO

 1. O.G. 27/2011 privind transporturile rutiere, actualizata;
 2. O.M.T.I. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin O.U.G. 27/2011 privind transporturile rutiere;
 3. Regulamentul (CE) 1071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier;
 4. Regulamentul (CE) 1072/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri;
 5. Ordinul 1001/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin O.G. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii 980/2011;
 6. Legea 94/2016 pentru completarea O.G. 27/2011 privind transporturile rutiere;
 7. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţ ia pe drumurile publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 8. H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr 195/2002 privind circulaţ ia pe drumurile publice, modificata prin H.G. nr.56/2007;
 9. H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţ ionare a mijloacelor fixe, modificata prin H.G. nr.1496/2008;
 10. Legea nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
 11. H.G.R. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii

nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

 1. Ordinul nr.2133/2005 al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranţ a circulaţ iei rutiere, protecţ ia mediului şi folosinţ a conform destinaţ iei, prin inspecţ ia tehnică periodică, modificat prin Ordinul nr.510/2007 si Ordinul nr.1002/2008(RNTR 1);
 2. Ordinul nr.987/2007 al Ministrului Sănătăţ ii privind obligativitatea existenţ ei în dotarea auto a trusei sanitare şi conţinutul minim al acesteia;
 3. Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile

ulterioare ;

 

Date de contact

Persoana de contact: economist Neagu Dragos – sef birou

Telefon: 0244-541071 int. 119

E-mail: resurseumane  @ rasp.ro

Formular de contact – B.R.U.S.A.