Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Biroul Audit Public Intern

Auditul intern reprezintă o activitate independentă, obiectivă, de verificare, asigurare şi consultanţă, concepută pentru a adăuga valoare şi a îmbunătăţi activităţile instituţiei. Astfel, ajută la îndeplinirea obiectivelor acesteia prin implementarea unei abordări disciplinate şi sistematice în evaluarea şi îmbunătăţirea activităţii de conducere şi control a tuturor proceselor desfăşurate în cadrul Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti (RASP Ploiesti). Activitatea de Audit Public Intern din cadrul RASP Ploiesti, se exercita prin intermediul Biroului de Audit Public Intern, aflat in directa subordonare a Directorului Institutiei.

 • acordă consiliere managerului instituţiei pentru toate activităţile desfăşurate de acesta în vederea fixării şi realizării obiectivelor instituţiei;
  • asigură ajutor salariaţilor în vederea îndeplinirii sarcinilor şi îmbunătăţirea performanţelor acestora;
  • verifică şi evaluează sistemele de control intern şi guvernanţă din instituţie într-o manieră independentă şi obiectivă;
  • elaborează norme metodologice specifice cu avizul forurilor competente;
  • elaborează proiectul planului multianual de audit public intern şi pe baza acestuia proiectul planului anual de audit intern;
  • efectuează activităţi de audit public intern asupra sistemelor de management financiar şi control din instituţie, conform cu normele de legalitate regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
  • raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
  • elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
  • în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului instituţiei şi structurii de control abilitate;
  • verifică respectarea normelor, instrucţiunilor precum şi a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor instituţiei ;
 • iniţiază măsuri corective necesare în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză, pentru reglementarea neconformităţilor constatate;
  • asigură supravegherea activităților specifice structurilor de specialitate din cadrul entitatii, acționează în mod prompt și responsabil ori de câte ori se constată realizarea acestora într-un mod neeconomic , ineficace sau ineficient ori cu încălcarea principiului legalității și oportunității operațiunilor și actelor administrative.
 • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată;
 • Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
 • Ordinul nr. 5509/2017 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale şi în entităţile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern, întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013, şi a Cartei Auditului Intern aplicabile Compartimentului de audit intern al Ministerului Educaţiei Naţionale

Date de contact

Persoana de contact:  Iulia APOSTOL – Sef Birou Audit Public Intern.

Telefon: 0244-541071 int. 115

E-mail: auditintern@rasp.ro

Formular de contact